Årsrapport 2020

5.3.2 Utviklings- og opplæringsprogram for leiarar

Stavanger kommune har eit viktig samfunnsoppdrag som i stor grad blir utøvd gjennom gode og kompetente leiarar. Kommunen har som mål å vera ein lærande organisasjon, og kompetanseutvikling skal derfor vera planlagt og ha ein samanheng med målet og strategien til organisasjonen. God leiarkompetanse er òg viktig for å utvikla ein trygg, open og inkluderande kultur. Stavanger kommune satsar derfor målretta på systematisk leiaropplæring og leiarutvikling.

Leiarutviklingsprogrammet «FOR ANDRE» starta opp i mai 2019, og i 2020 blei det gjennomført samlingar for nivå 1–3 (kommunedirektør, direktør og kommunalsjef/avdelingssjef). Leiarutviklingsprogrammet for nivå 1–3 er dermed avslutta. Kommunedirektøren ønskjer å vidareføra faste samlingar med leiarane på dette nivået også i 2021, men då med aktuelle tema for leiarrolla.

Det har gjennom året 2020 òg blitt utarbeidd ein opplæringsplan for alle leiarar med personalansvar i Stavanger kommune. Opplæringa gir ein introduksjon til leiarrolla, forventningar til leiarar og grunnleggande kompetanse i ansvarsområda til leiarane.

Arbeidet starta som eit prosjekt i samband med etablering av ny kommune, men har no blitt ei driftsoppgåve. Det er framleis nokre kurs under utvikling som blir lanserte i løpet av våren 2021.

Opplæringsplanen består i hovudsak av ulike elektroniske kurs. For enkelte kurs kan det i tillegg vera behov for klasseromsundervisning, eller bruk av andre læringsplattformer. På grunn av den pågåande pandemien er likevel fysiske kurs utsette.