Årsrapport 2020

4.4 Statleg finansiering

Stortinget har vedteke ei rekke økonomiske tiltak. Nokre av tiltakspakkane har retta seg mot permitterte, arbeidsledige eller personar med omsorgsansvar. Desse har bidrege til å trygga også grunnlaget for inntektene til kommunen, mellom anna den løpande skatteinngangen i 2020.

Andre tiltakspakkar har retta seg mot bedrifter generelt, herunder nokre ordningar som også gjeld kommunane. I tillegg er det i fleire omgangar vedteke eigne økonomiske krisepakkar til kommunesektoren, både øyremerkte tilskot og frie midlar til lokal prioritering. Ekstra rammetilskot blei løyvd med bakgrunn i den nasjonale nedstenginga av aktivitet våren 2020. Mykje av dette kom som strakstiltak i første del av krisa. Seinare kom finansiering av ulike statlege tiltaksstrategiar då pandemien blomstra opp igjen nasjonalt, og med lokale tiltak som nødvendig. Smitten og tiltaka ramma kommunane ulikt, og finansieringa blei i større grad basert på skjønnsmidlar som blei tildelte med bakgrunn i ulike rapporteringar og søknadsrundar utover hausten. Dei siste midlane blei tildelte Stavanger kommune like opp under jul 2020.

I 2020 har den statlege finansieringa blitt omtalt i både eigne koronarapporteringar, i dei overordna tertialrapporteringane og i ei ekstra rapportering per 31. oktober 2020 til kommunestyret.

Samla mottekne direkte tilskot og ulike kompensasjonsordningar utgjorde om lag kr 288,6 mill. for Stavanger kommune i 2020. Oversikta følger av tabell 4.4.

Øyremerkte tilskotsmidlar og prosjektmidlar er ikkje tekne med i dette finansieringsbiletet. I all hovudsak skaper slike inntekter ei tilsvarande auka kostnadsside. På tenesteområda kjem tala stort sett fram med netto null i rapporterte tal.

Litt nærare om postane:

Stavanger kommune har fått kr 171,8 mill. i rammetilskot til koronarelaterte kostnader og inntektstap. Kr 16,3 mill. blei vedteke av Stortinget i midten av desember og var ikkje kjent ved rapporteringa etter oktober. Dette gjeld midlar til lokal prioritering av økonomisk kompensasjon til lokalt næringsliv, jamfør referatsak 1/21 i kommunalutvalet.

I tillegg har Stavanger kommune motteke kr 46,8 mill. i ulike tildelingar av skjønnsmidlar med grunngivingar i koronasitasjonen. Kr 35 mill. av desse blei tildelte etter rapporteringa per 31. oktober 2020 og blei ikkje innarbeidde i tilhøyrande budsjettjusteringar.

Redusert arbeidsgivaravgift i termin tre har medført kr 41,3 mill. i lågare kostnader når sjølvkostområda blir haldne utanom. Tiltaket med redusert arbeidsgivarperiode på sjuke- og omsorgspengar, og dessutan utvida ordning, har ført til auka inntekter på om lag kr 20,3 mill. i 2020. Denne inntekta blei ikkje innarbeidd i tidlegare rapporteringar sidan ho eskalerte på slutten av året med bakgrunn i den lokale smitteauken og smittetilfella i kommunale einingar. Begge postane er førte sentralt for å bidra til ei finansiering av meirkostnader for heile kommunen. I tillegg har kommunen fått ei auka integreringsinntekt for flyktningar som skal dekka forlengde integreringstiltak.

Meirinntekter går mot eventuelle meirkostnader tilknytta korona i 2020 og er eit bidrag i oppgjeret av årsrekneskapen for 2020.

Statlege tildelingar av midlar til Stavanger grunna koronasituasjonen (til fri disposisjon)(mill.kr.)
Statlege tildelingar gjennom dei frie inntektene 
Auka rammetilskot (samla sum)171,8
Skjønnsmidlar (samla sum)46,8
Andre finansieringstiltak frå staten 
Redusert arbeidsgivaravgift med 4 prosentpoeng (ekskl. sjølvkosttenester)41,3
Redusert arbeidsgivarperiode for sjuke- og omsorgspengar20,3
Ekstra tildeling integreringsmidlar, utvida intro og opplæring8,3
Sum samla statleg finansering per 31.12.2020288,6
Tabell 4.5 Oversikt statlege finansieringstiltak med effekt for Stavanger kommune.
Last ned tabelldata (Excel)