Årsrapport 2020

4.1 Innleiing

Stavanger kommune har gjort ein betydeleg innsats i å kjempa mot koronaviruset, og i dette kapittelet blir dei økonomiske effektane av pandemien presenterte, saman med ein status på smittespreiinga i 2020.

I midten av januar vedtok kommunedirektøren å oppretta ein beredskapsstab. Denne har vore eit sentralt bindeledd mellom det strategiske og taktiske nivået i kommunen. Staben har òg teke vare på samordning mot nabokommunar, regionale statlege organ, storbynettverk, frivillige organisasjonar og andre viktige interessentar i regionen. Analysegruppa av beredskapsstaben har gjort fortløpande vurderingar av smittesituasjon og utviklingstrekk, og dermed kunna setja i verk tiltak, restriksjonar og forbod i eit forsøk på å hindra smittespreiinga i regionen.

Stadig skiftande forventningar til varigheit, omfang og smittetrykk gjennom året har ført til varierande kostnadsoverslag. I mars 2020 skisserte Stavanger kommune to ulike scenario for utrekning av kostnadene knytte til pandemien, med to og fire månaders varigheit. Lite visste ein då at dette ville vara heile året – og vidare inn i 2021.

Ved årsslutt er dei koronarelaterte kostnadene på tenesteområda i Stavanger på kr 287,7 mill. I tillegg kjem lokalpolitiske tiltak som Barnas sommar og økonomisk kompensasjon til det lokale næringslivet på til saman kr 23,2 mill.

Statlege finansieringsordningar har i all hovudsak kompensert koronakostnadene i 2020. Særskilde lokalpolitiske tiltak har kommunen sjølv finansiert gjennom frigjorde budsjettmidlar.

Full nedstenging av aktivitet så vel nasjonalt som globalt i den første utbrotsfasen til pandemien førte til frykt for betydelege inntektsfall og skattesvikt i kommunane. Mange blei permitterte. Nokre næringar har teke seg godt opp igjen, og saman med gunstige statlege ordningar tryggar dette skattegrunnlaga i kommunane på kort sikt.

Koronapandemien vil framleis prega verda i 2021. Ved årsskiftet opplevde Stavanger, saman med store delar av landet, ei ny smittebølge. I tillegg er det oppdaga fleire tilfelle av nye variasjonar av viruset i Noreg. I løpet av våren 2021 vil vaksinasjonsprogrammet auka farten, og den vaksne befolkninga i landet vil i stor grad vera vaksinert til hausten.