Årsrapport 2020

3.5.2 Soliditet

Omgrepet soliditet kan forklara evna kommunen har til å tola framtidige underskot eller tap. Gjeldsgrada og eigenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Eigenkapitalprosenten gir informasjon om kor stor del av dei samla eigedelane til kommunen som er finansiert med eigenkapital. Den resterande delen er finansiert med framandkapital/lån. Som det kjem fram av tabell 3.25, var eigenkapitalprosenten per 31. desember 2020 på 34,9 prosent.

EigenkapitalprosentRekneskap per 31.12.2020Rekneskap per 01.01.2020
Eigenkapitalprosent34,9 %32,3 %
Tabell 3.25 Eigenkapitalprosent
Last ned tabelldata (Excel)

I kommunelova med forskrifter er det ikkje fastsett krav til kor stor eigenkapitalprosenten, likviditetsgrada og gjeldsgrada bør vera. Ein bør likevel vera merksam på utviklinga i nøkkeltala. Eit betydeleg investeringsnivå med tilhøyrande høgt låneopptak vil over tid bidra til å svekka soliditeten.