Årsrapport 2020

3.4.2 Eigenkapital og gjeld

Eigenkapital

Bokført eigenkapital var per 31. desember 2020 på totalt kr 12,4 mrd., noko som er kr 1,2 mrd. (11 prosent) høgare enn per 1. januar 2020. Av den samla eigenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 1,06 mrd., bundne driftsfond kr 236 mill., og dessutan ubundne og bundne investeringsfond på høvesvis kr 275 mill. og kr 49 mill. Den resterande eigenkapitalen blir representert av kapitalkonto. Aktivering, avskriving og nedskriving av varige driftsmidlar blir ført mot kapitalkonto. I tillegg blir mellom anna kjøp/sal av aksjar og andelar, avdrag på lån og netto endring i pensjonsforplikting ført. Kapitalkonto var per 31. desember 2020 på kr 10,8 mrd., noko som utgjer ein auke på kr 1,0 mrd. frå 1. januar 2020 (10,2 prosent). For nærare spesifikasjon av kapitalkonto blir det vist til note 2 i årsrekneskapen.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for kommuner og fylkeskommuner, gjeldande frå 1. januar 2020, regulerer avslutning av årsrekneskapen. I den nye forskrifta skal årsrekneskapane ikkje lenger avsluttast med eit rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk i drift eller udekt/udisponert i investering. Forskrifta regulerer strykingar av rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk i drift og stryking av udekt/udisponert i investering. Sjå avsnitt 3.3.5 og tabell Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar i årsrekneskapen for nærare informasjon om strykingar som er gjennomførte ved årsavslutning 2020 i drift og investering.

Fond

Samla fond er i 2020 styrkte med netto kr 403,7 mill. Investeringsfond har auka med kr 40,1 mill., bundne driftsfond er auka med kr 101,4 mill., og disposisjonsfond er auka med kr 262,1 mill.

Disposisjonsfondet har auka betydeleg meir enn planlagt. Mindreforbruket i driftsrekneskapen i 2020 utgjorde kr 233,5 mill. før årsavslutningsdisposisjonar. Rekneskapen er gjort opp ved å stryka tilsvarande planlagd bruk av disposisjonsfond. Dette kjem fram som ei styrking av fondet, jf. tabell 3.21.

Tilsvarande er investeringsrekneskapen gjort opp med mellom anna stryking av planlagd bruk av ubundne investeringsfond med kr 87,0 mill.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Åpningsbalanse 1.1. 796 509 134 576 231 767 51 817 1 214 670
Avsetninger 380 099 199 336 163 915 2 251 745 601
Bruk av fondsmidler i driftsrekneskapet- 351 436 - 97 958 00- 449 394
Bruk av fondsmidler i investeringsrekneskapet00- 208 032 - 4 959 - 212 991
Strykninger av bruk av fondsmidler 233 474 0 86 969 0 320 443
Utgående balanse 31.12. 1 058 646 235 954 274 620 49 109 1 618 329
Tabell 3.22 Oversikt over dei ulike fonda som Stavanger kommune har i 2020, og bevegelsane i år. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond

Samla disposisjonsfond utgjer kr 1 058,6 mill. per 31. desember 2020 og er inndelt slik det kjem fram av tabell 3.23.

DisposisjonsfondRekneskap 31.12.2020Rekneskap 01.01.2020
Vekstfond 7 750 14 350
Pensjonsfond 277 081 277 081
FOU-fond ROP-lidingar 8 361 9 000
Miljøfond 32 452 23 970
Nye Stavanger - Kompetanse 3 239 4 099
Digitaliseringsfond 79 018 98 140
Øyfastfond 3 905  
Havbruksmidlar 39 228  
Flyktning - Integreringsmidlar 26 314 33 550
Flørli, framtidige kostnader 11 000  
Kursreguleringsfond 75 868 67 469
Disposisjonsfond - generelt 491 944 266 364
Disposisjonsfond - justeringsrett Rennesøy 2 486 2 487
Sum disposisjonsfond 1 058 646 796 510
Tabell 3.23 Oversikt over disposisjonsfond i Stavanger kommune. Alle tal i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond kan etablerast og nyttast til drifts- og investeringsformål etter vedtak av kommunestyret eller ved delegert fullmakt. Eventuell bruk til investeringsformål må komma fram som bruk av disposisjonsfond i drift og deretter blir overført til investeringsrekneskapen. Måloppnåingar er nærare omtalte i kapittel 3.1.6.

Disposisjonsfondet blei tilført kr 167,9 mill. av samla rekneskapsmessig mindreforbruk i 2019 i kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger, jamfør kommunestyresak 43/20.

Ved årsavslutninga er kr 8,4 mill. av urealiserte gevinstar sette av til kursreguleringsfondet i samsvar med retningslinjene til kommunestyret for finansforvaltning. Sjå nærare omtale av risikoanalyse i kapittel 3.6.

Kommunestyret vedtok klima- og miljøtiltak for kr 13,4 mill. i budsjettet for 2020, og dessutan avsetningar mellom anna med bakgrunn i piggdekkavgiftene. Lågare inntekter frå piggdekk i 2020 har ført til lågare avsetning. Samtidig er fleire av klima- og miljøtiltaka ikkje gjennomførte i 2020. Ubrukte midlar blei strokne ved årsoppgjeret, og fondet blei styrkt tilsvarande.

Andre fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midlar knytte til bestemde formål som ikkje kan endrast. Ved utgangen av 2020 utgjer bundne driftsfond kr 236,0 mill. Av dette utgjer sjølvkostfond om lag kr 75,2 mill. (auka med kr 42,8 mill.) og kommunesamanslåingsprosjektet nye Stavanger kr 19,7 mill. (auka med kr 9,3 mill. grunna reformstøtte som blei motteken i 2020 og pågåande prosjekt.) Øyremerkte fond er auka med kr 47,6 mill. Nærmare spesifikasjon av bundne fond finst i note 13 i rekneskapen.

Sjukeheimsfonda frå tidlegare Finnøy kommune står ubrukte i 2020. Sak 35/21 i kommunestyret avklarer den framtidige forvaltninga av fonda.

Ubunde investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 274,6 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidlar. Ved inngangen av året var fondet kr 231,8 mill.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2020 på kr 21,2 mrd. Dette er ein reduksjon på kr 267 mill. (1,2 prosent) frå 1. januar 2020. Lån auka med kr 248 mill., medan pensjonsforpliktingane blei reduserte med kr 515 mill. Det blir vist til note 11 i rekneskapen for ei nærare forklaring for endringa i netto pensjonsforpliktingar. Det blir notert at pensjonsforpliktingane per 31. desember 2020 var kr 372 mill. høgare enn pensjonsmidlane. Avviket mellom pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar er redusert med kr 1,2 mrd. sidan 1. januar 2020. Kortsiktig gjeld er redusert med kr 10 mill. Det stod att kr 499 mill. i ubrukte lånemidlar per 31. desember 2020, ein reduksjon på kr 169 mill. frå 1. januar 2020.