Årsrapport 2020

3.3.6 Resultat per tenesteområde

Tenesteområda hadde ca. kr 240 mill. i auka kostnader i 2020 samanlikna med opphavleg budsjett1. Endeleg rekneskap viser at tenesteområda har eit mindreforbruk på kr 40 mill. (0,5 prosent) samanlikna med justert budsjett i 2020 (etter tilleggsløyvingar). Dette mindreforbruket kjem i stor grad av ei utsetting av kostnadene som følge av endra framdrift og er sett av på fond.

Skiljet mellom koronarelaterte utgifter og ordinær drift er ikkje eintydig, og det er utfordrande å seia eksakt korleis koronapandemien har påverka den ordinære drifta. Nærare informasjon om korleis koronapandemien har påverka dei ulike tenesteområda, finst i kapittel 4.

TenesteområdaRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Oppvekst og utdanning 3 593 100 3 614 922 - 21 821 99,5 % 3 526 579
Helse og velferd 3 229 353 3 197 893 31 461 99,8 % 3 077 374
By- og samfunnsplanlegging 72 581 75 264 - 2 683 96,4 % 74 725
Bymiljø og utbygging 638 958 645 446 - 6 488 99,2 % 621 768
Innbyggar- og samfunnskontakt 293 977 318 347 - 24 370 92,3 % 289 755
Stab og støttefunksjonar 357 721 374 152 - 16 431 95,6 % 354 558
Sum tjenesteområdene 8 185 691 8 226 023 - 40 332 99,1 % 7 944 759
Tabell 3.14 Økonomisk resultat per tenesteområde. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Rekneskapen for 2020 blei kr 66,5 mill. over opphavleg budsjett innanfor Oppvekst og utdanning. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 21,8 mill. av ei netto budsjettramme på kr 3,61 mrd. Dette utgjer ein forbruksprosent på 99,4. Budsjettramma til oppvekst og utdanning blei styrkt med kr 88,3 mill. gjennom året, der kr 74,3 mill. er knytte til koronarelaterte utgifter.

Oppvekst og utdanningRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab Oppvekst og utdanning 36 077 38 275 - 2 198 94,3 % 48 570
Barnehage 1 182 931 1 176 701 6 230 100,8 % 1 176 130
Ressurssenter for styrkt barnehagetilbod 104 451 104 386 65 100,1 % 89 897
Grunnskole 1 593 680 1 598 197 - 4 517 99,7 % 1 536 465
Johannes læringssenter 112 785 118 617 - 5 832 95,1 % 110 922
Stavanger kulturskole 43 613 44 325 - 712 98,4 % 43 194
Pedagogisk-psykologisk teneste 49 655 50 176 - 521 99,0 % 48 033
Ungdom og fritid 63 563 64 840 - 1 277 98,0 % 69 328
Helsestasjon og skulehelsetenesta 97 309 99 365 - 2 056 97,9 % 86 792
EMbo 44 731 46 717 - 1 986 95,7 % 48 959
Barneverntenesta 264 305 273 323 - 9 018 96,7 % 268 289
Sum oppvekst og utdanning 3 593 100 3 614 922 - 21 821 99,5 % 3 526 579
Tabell 3.15 Oppvekst og utdanning. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Alle område innanfor oppvekst og utdanning viser eit mindreforbruk, med unntak av barnehage, som har eit meirforbruk. Avvika på dei største områda, grunnskule og barnehage, er innanfor 1 prosent av budsjettramma og blir vurdert til å vera i tilnærma balanse. Mindreforbruket på nokre av områda kjem av lågare straumkostnader enn forventa og vanskar med å rekruttera fagpersonell. Meirforbruk til barnehage er i all hovudsak relatert til forseinka omstilling og auka kostnader knytte til utanbysbarn. Mindreforbruket til Johannes læringssenter kjem i hovudsak av at senteret har sett i gang prosessar for å kunna nå vedtekne innsparingar, og at inntektsgrunnlaget har blitt høgare enn forventa gjennom året. Barneverntenesta har hatt eit redusert kostnadsnivå, og lågare enn budsjettmessig forventa, på kjøp av klientretta tenester. For ei nærare forklaring av avvika til dei enkelte verksemdsområda sjå kapittel 6 i årsrapporten.

Avvika må på alle områda sjåast i lys av budsjettstyrkinga gjennom året. Grensegangen mellom koronarelaterte utgifter og ordinær drift er ikkje eintydig. Det er derfor utfordrande å skilja kva som er kva, og seia eksakt korleis koronasituasjonen har påverka den ordinære drifta.

Mykje av merksemda gjennom året 2020 blei retta inn mot koronasituasjonen. Dette har ført til endra prioritering og utsetting av prosjekt og bruk av midlar til særskilde formål. Det har vidare vore eit år med lite føreseielegheit på både utgiftssida og inntektssida. Økonomistyring har vore særleg utfordrande, og mykje tyder på at verksemdene har lagt til grunn varsemdprinsippet på bruk av budsjettmidlar.

Som følge av kommunesamanslåinga blir det kravd varsemd ved samanlikning av rekneskapstal for 2020 mot rekneskap for 2019.  Med brot i serien har ein ikkje eit eintydig bilete av situasjonen, men kostnadsutviklinga og lønnsutviklinga synest å vera i tråd med kommunesamanslåing og forventa prisvekst. For nokre verksemder, mellom dei johannes læringssenter, barneverntenesta og EMbo, er kostnadsnivået redusert samanlikna med 2019. Dette heng saman med forventa omstilling i tråd med vedteken handlings- og økonomiplan.

Helse og velferd

Rekneskapen for 2020 blei kr 151 mill. over opphavleg budsjett innanfor helse og velferd. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit meirforbruk på kr 31,5 mill. av ei netto budsjettramme på kr 3,2 mrd. Dette utgjer ein forbruksprosent på 101. Samla sett har budsjettramma blitt styrkt med kr 120,5 mill., der kr 95,2 mill. er knytte til koronarelaterte kostnader.

Helse og velferdRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Helse- og velferdskontor 322 166 301 389 20 777 106,9 % 331 304
NAV 348 946 352 876 - 3 930 98,9 % 299 009
Fysio- og ergoterapitjenesten 77 390 72 950 4 440 106,1 % 70 019
Helsehuset i Stavanger 23 734 23 221 513 102,2 % 20 762
Hjemmebaserte tjenester 460 832 457 855 2 977 100,7 % 380 277
Bofellesskap 528 982 529 161 - 179 100,0 % 536 503
Alders- og sykehjem 958 493 959 905 - 1 412 99,9 % 946 597
Stavanger legevakt 76 202 70 720 5 482 107,8 % 65 921
Rehabiliteringsseksjonen 58 988 59 919 - 931 98,4 % 59 512
Arbeidstreningsseksjonen 14 610 15 839 - 1 229 92,2 % 16 397
Boligkontoret 8 304 8 210 94 101,1 % 8 111
Flyktningseksjonen 102 348 105 841 - 3 493 96,7 % 100 163
Dagsenter og avlastningsseksjonen 209 728 211 199 - 1 471 99,3 % 184 483
Tekniske hjemmetjenester 7 135 9 108 - 1 973 78,3 % 8 301
Krisesenteret i Stavanger 12 991 12 868 123 101,0 % 13 157
Sentrale midler levekår- 176 204 - 179 935 3 731 97,9 %- 112 061
Sentrale midler legetjeneste 131 031 127 349 3 681 102,9 % 83 109
Stab Helse og velferd 63 679 59 418 4 261 107,2 % 65 810
Sum Helse og velferd 3 229 353 3 197 893 31 461 101,0 % 3 077 374
Tabell 3.16 Helse og velferd. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

For helse og velferd har året i stor grad vore prega av koronapandemien, men dei fleste verksemdene har klart å levera tenester innanfor tildelt budsjettramme. Stengde og reduserte tilbod har utfordra verksemdene til å gi tenester på nye måtar innanfor forsvarlege smitteverntiltak. For ei nærare forklaring av avvika til dei enkelte verksemdsområda sjå kapittel 7 i årsrapporten.

Det største meirforbruket er knytt til helse- og velferdskontora, og kjem av auka kostnader til kjøp av bu- og omsorgstenester frå private leverandørar. Auken er relatert til nye brukarar, og må sjåast i samanheng med tilskot for ressurskrevjande tenester der kommunen får refundert delar av kostnadene.

I 2020 er samla tilskot til ressurskrevjande tenester berekna til kr 33,5 mill. mindre enn budsjettert. Samanlikna med 2019 vart nivået om lag kr 20 mill. lågare enn samla for Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommunar. Hovudårsakene til nedgang i tilskot er reduksjon i ressursinnsats, auka innslagspunkt for kommunal eigendel, auka fratrekk for tilskot til psykisk utviklingshemma, og dessutan lågare lønnsvekst og pensjonskostnader enn føresett i timeprisen.

Tenesteområdet ved legevakt og kommunale legetenester har hatt hovudansvar for TISK-strategien til kommunen, som står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Stavanger legevakt har oppretta ei ny luftvegslegevakt og teststasjonar for å kjempa mot koronapandemien. Arbeidet med TISK-strategien har kravd omfattande ressursar, og dessutan omdisponering av tilsette frå andre verksemder.

Bymiljø og utbygging

Rekneskapen for 2020 blei kr 17,2 mill. over opphavleg budsjett innanfor bymiljø og utbygging. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 6,5 mill. av ei netto budsjettramme på kr 645,4 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 99. I 2020 er budsjettramma til bymiljø og utbygging blitt styrkt med kr 23,4 mill., der kr 17,5 mill. er knytte til koronarelaterte kostnader.

Bymiljø og utbyggingRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab strategi og målstyring 6 518 9 005 - 2 487 72,4 % 9 634
Juridisk 386 719 - 333 53,7 % 10 670
Byggforvaltning 296 942 304 624 - 7 682 97,5 % 309 304
Byggeprosjekt 8 661 6 946 1 715 144,7 % 4 531
Park og vei 182 558 189 802 - 7 244 96,2 % 172 395
Idrett 112 766 115 376 - 2 610 97,7 % 102 458
Vassverket 935 0 935 00
Avløpsverket 1 086 0 1 086 00
Renovasjon 26 672 14 268 12 404 186,9 % 140
Plan og anlegg00000
Miljø 1 298 3 720 - 2 422 34,9 % 12 636
Triangulum 1 136 986 150 115,2 %0
Sum Bymiljø og utbygging 638 958 645 446 - 6 488 99,0 % 621 768
Tabell 3.17. Bymiljø og utbygging. Tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Hovudårsaka til mindreforbruket hos byggforvaltning er at fleire prosjekt har blitt reduserte i omfang eller utsette under koronapandemien på grunn av restriksjonar som avgrensar kontakt med andre. Energisentralen, som ligg under byggforvaltning, har òg hatt eit mindreforbruk, som mellom anna kjem av høgare inntekter frå energileveransen enn budsjettert. Budsjettet har lege fast i lengre tid, og ikkje blitt justert for aktivitetsvekst. Inntektsbudsjettet til energisentralen vil bli gjennomgått i 2021.

Park og veg har hatt fleire vakante stillingar og vikariat, grunna permisjon og langtidssjukmelde. Dette har ført til redusert drift. Dei har samtidig hatt noko høgare inntekter. Enkelte prosjekt har òg gått ut som ei følge av koronapandemien.

Koronapandemien har òg ført til at fleire prosjekt knytte til klima- og miljøfondet har blitt forskovne, noko som har gitt eit mindreforbruk hos miljø. Samtidig blei inntekta frå piggdekkavgifta kr 9,3 mill., noko som svarer til kr 2,7 mill. lågare enn budsjettert og bidreg til at mindreforbruket blir redusert.

I 2020 hadde renovasjon ei dekningsgrad, gebyrinntektene samanlikna med utgiftene, på 87 prosent. Dette svarer til eit meirforbruk på kr 26,4 mill. Det akkumulerte underskotet etter 2020 er kr 32,7 mill., når tidlegare underskot og renter blir tekne med. Dette kjem i hovudsak av auka prisar frå IVAR i tillegg til noko auka mengder hushaldsavfall. For å unngå eit større etterslep på sjølvkostbalansen blei renovasjonsavgifta auka med 17 prosent frå 2020 til 2021.

Dekningsgrada for vatn og avløp var høvesvis 114,1 prosent og 108,9 prosent. Slam fekk ei dekningsgrad på 87,2 prosent og eit framførbart underskot på kr 0,23 mill.

By- og samfunnsplanlegging

Rekneskapen for 2020 blei kr 2,1 mill. mindre enn opphavleg budsjett innanfor by- og samfunnsplanlegging. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 2,7 mill. av ei netto budsjettramme på kr 75,3 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 96,4. I 2020 er netto styrking av budsjettramma på berre kr 0,6 mill. Årsaka til at endringa i budsjettramma ikkje er større, er at det gjennom året blir overført budsjettmidlar knytte til områdeløft Storhaug frå beredskap og samfunnsutvikling til andre verksemder i Stavanger kommune.

By- og samfunnsplanleggingRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab By- og samfunnsplanlegging 11 819 15 787 - 3 968 74,9 % 8 062
Byggesaksavdelinga 3 936 4 574 - 638 86,1 % 5 760
Byutvikling 27 698 26 116 1 582 106,1 % 24 941
Beredskap og samfunnsutvikling 11 726 11 508 218 101,9 % 18 661
Kart og digitale tenester 17 401 17 279 122 100,7 % 17 301
Sum By- og samfunnsplanlegging 72 581 75 264 - 2 683 96,4 % 74 725
Tabell 3.18 By- og samfunnsplanlegging. Tal i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Stab har eit mindreforbruk på kr 3,9 mill. Avviket kjem av forskyving av konsulentutgifter til 2021 i samband med retakseringa av alle bustad-, fritids- og næringseigedommar i kommunen. Budsjettet til konsulentutgifter ligg på stab, og må sjåast i samanheng med meirutgiftene på byutvikling.

Storbrannen på Stavanger lufthamn, høg vasstand i februar og koronapandemien bandla store ressursar for beredskap og samfunnsutvikling i 2020. På grunn av høgt arbeidspress blei planlagde oppgåver utsette eller nedprioriterte.

Innbyggar- og samfunnskontakt

Rekneskapen for 2020 blei kr 4,2 mill. over opphavleg budsjett innanfor innbyggar- og samfunnskontakt. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 24,4 mill. av ei netto budsjettramme på kr 318,3 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 92,3. I 2020 er budsjettramma styrkt med kr 28,6 mill.

Innbygger- og samfunnskontaktRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Smartby 11 842 14 382 - 2 540 82,3 % 13 638
Næring 34 381 45 175 - 10 794 76,1 % 28 002
Kommunikasjon 10 995 10 898 97 100,9 % 10 200
Kultur 192 339 192 798 - 459 99,8 % 187 099
Innbyggerdialog 29 202 35 132 - 5 930 83,1 % 32 511
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 4 327 3 856 471 112,2 % 4 272
Politisk sekretariat 10 892 16 106 - 5 214 67,6 % 14 033
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 293 977 318 347 - 24 370 92,3 % 289 755
Tabell 3.19 Innbyggar- og samfunnskontakt. Tal i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Mindreforbruket hos smartby kjem av redusert aktivitet rundt konferansar, messer, møte og nettverk. På grunn av koronapandemien er det forseinkingar i samband med igangsetting og gjennomføring av prosjekt.

Mindreforbruket til næringsavdelinga kjem av ein kombinasjon av at rekrutteringar er utsette på grunn av koronapandemien, og dessutan mindreforbruk knytt til næringsstrategien. Ei utbetaling frå Vekstfondet på kr 1,5 mill. til Validé Invest AS er ført i investeringsrekneskapen, medan budsjettet ligg i drift, og fører til at mindreforbruket er kr 1,5 mill. høgare enn reelt.

Mindreforbruket hos innbyggardialog kjem av lågt aktivitetsnivå innanfor frivilligheit og innbyggartorga, og dessutan at rekrutteringsarbeid blei sett på vent som ein konsekvens av koronapandemien.

Mindreforbruket hos politisk sekretariat kjem av ein kombinasjon av langtidssjukmelde, fødselspermisjonar, avlyste politiske møte og at fleire av møta blei gjennomførte på dagtid og dermed førte til mindre behov for overtid.

Stab og støttefunksjonar

Rekneskapen for 2020 blei kr 3,1 mill. over opphavleg budsjett innanfor stabs- og støttefunksjonar. Samanlikna med justert budsjett har stabsområda eit mindreforbruk på kr 16,4 mill. av ei netto budsjettramme på kr 374,1 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 95,6. I 2020 er budsjettramma styrkt med kr 19,6 mill., der kr 10,1 mill. er knytte til koronarelaterte kostnader.

Stab og støttefunksjonarRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Kommunedirektør 14 374 13 758 616 104,5 % 7 754
Kommuneadvokat 6 233 7 180 - 947 86,8 % 7 244
Stab og støtte 337 114 353 214 - 16 100 95,4 % 339 560
Sum Stab og støttefunksjonar 357 721 374 152 - 16 431 95,6 % 354 558
Tabell 3.20 Stab og støttefunksjonar. Tal i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Styrkinga av budsjettramma gjeld mellom anna kr 8,0 mill. i samband med utsetting av statleggjering av kemnerfunksjonen, kr 4,0 mill. til forsering av digitale verktøy og prosjekt, og dessutan kr 3,8 mill. til diverse prosjekt finansierte av skjønnsmidlar frå Statsforvaltaren.

Mindreforbruket i stab og støtte ligg hovudsakleg hos innovasjon og støttetenester. Den planlagde opptrappinga på innovasjon og digitalisering 2020 er redusert og rekrutteringa utsett med bakgrunn i koronarestriksjonane i 2020.