Årsrapport 2020

3.3.5 Netto driftsresultat og disponering

Netto driftsresultat kjem fram med kr 447,9 mill. Dette er kr 362,3 mill. betre enn justert budsjett. Sjå linje 1 i tabell 3.12. Til samanlikning hadde Stavanger kommune eit netto driftsresultat i 2019 på kr 271,4 mill. (2,5 prosent av driftsinntektene).

LinjeNetto driftsresultat og disponering / dekning - driftsregnskapetRegnskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRegnskap i % av budsjettOpprinnelig budsjett 2020
1Netto driftsresultat - 447 888 - 85 576 - 362 312 523 %- 111 494
2Overføring til investering 252 298 252 190 108 100 % 259 334
3Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 120 282 -536 %- 1 138
4Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 241 926 1297 %- 146 702
5Bruk av tidlegare års mindreforbruk- 167 924 - 167 920 - 4 100 %0
6Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat 447 888 85 576 362 312 523 % 111 494
7Årsresultat, rekneskapsmessig mindreforbruk000 0
 Spesifikasjon fond     
8Avsetningar til bundne fond 199 336 54 991 144 345 362 % 11 050
9Bruk av bundne fond- 97 958 - 73 895 - 24 063 133 %- 12 188
10Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 120 282 -536 %- 1 138
11Avsetning til disposisjonsfond 380 099 371 650 8 449 102 % 44 705
12Bruk av disposisjonsfond- 351 436 - 351 440 4 100 %- 191 407
13Stryking av bruk av disposisjonsfond 233 474 0 233 474  0
14Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 241 926 1297 %- 146 702
Tabell 3.12 Netto driftsresultat 2020 og disponering/dekning i driftsrekneskapen. Alle tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Saman med fjorårets mindreforbruk er midlane nytta til eigenfinansiering av årets investeringar (jf. overføring til investeringsrekneskapen) med kr 252,3 mill., netto avsetning til bundne driftsfond med kr 101,4 mill. og planlagt (disponert i samsvar med budsjettvedtak) netto avsetning til disposisjonsfond med kr 28,7 mill. Siden netto driftsresultat blei høgare enn føresett i budsjettet, ville dette etter gamle reglar gitt eit mindreforbruk på kr 233,5 mill. i driftsrekneskapen. Nye forskrifter krev at rekneskapen blir gjord opp i null. Stryking av bruk av disposisjonsfond er dermed gjort med kr 233,5 mill.

LinjeOversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift Rekneskap 2020
1Netto driftsresultat 447 888
2Sum budsjettdisposisjonar- 214 414
3Årets budsjettavvik (mindreforbruk før strykninger) 233 474
4Strykingar av bruk av disposisjonsfond - 233 474
5Meir- eller mindreforbruk etter strykninger 0
Tabell 3.13 Netto driftsresultat 2020 og disponering/dekning i driftsrekneskapen. Alle tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Samla bruk av tidlegare oppsparte midlar (før stryking) var på kr 617,3 mill. i 2020. Dette er kr 24,1 mill. høgare enn budsjettert nivå grunna oppgjer av sjølvkostområda.

Overføringa til investeringane utgjer om lag 2,1 prosent av driftsinntektene i 2020 (tilsvarande 2,0 prosent i tidlegare Stavanger kommune i 2019) og er eit viktig bidrag til å halda eigenfinanseringsgraden oppe og skapa ein berekraftig økonomi på sikt.

Ubrukte øyremerkte midlar er avsette til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 199,3 mill. (linje 8). Her inngår pliktige avsetningar innanfor sjølvkostområda (kr 44,6 mill.), ubrukte øyremerkte tilskot (kr 133,4 mill.) og rest ubrukte tilskotsmidlar til eingongskostnader i samband med kommunesamanslåinga (kr 19,7 mill.) I tillegg inngår ei mindre avsetning i samband med interkommunal beredskap mot akutt forureining på kr 1,7 mill.

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er justert for kommunestyrevedtaket i saka om årsrekneskapen 2019 om å styrka disposisjonsfond. Gjennom året er både bruk og avsetning til disposisjonsfond behandla i tertialsakene og økonomirapporten per 31. oktober 2020. Rekneskapen er ført i tråd med dette. Ved årsslutt er det avsett kr 8,4 mill. i urealisert gevinst til kursreguleringsfondet i samsvar med tidlegare kommunestyrevedtak om finansforvaltning.

Kommunestyret behandlar årsrekneskapen og årsrapporten for 2020.