Årsrapport 2020

3.2.3 Overføring frå drift og avsetningar

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Overføring frå drift 252 298 252 190 - 108 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 747 - 1 961 0
Avsetning til bunde investteringsfond- 2 251 0 2 251 0
Bruk av bunde investeringsfond 4 959 747 - 4 212 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubunden investeringsfond- 42 852 44 117 86 969 194 986
Avsetning til ubunden investeringsfond- 163 915 - 163 915 00
Bruk av ubunden investeringsfond 121 063 208 032 86 969 0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 297 054 84 901 454 320
Tabell 3.5 Overføring frå drift og avsetningar i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringar frå drift og netto avsetningar blei på kr 212,2 mill. Dette er kr 84,9 mill. lågare enn budsjett og kjem av stryking av avsetning til ubundne investeringsfond som følge av udisponert beløp i investeringsrekneskapen.

Det blei i 2020 overført kr 252,3 mill. av driftsinntektene til eigenfinansiering av investeringane i tråd med budsjettet. Avviket på kr 0,108 mill. kjem av ei teknisk justering.

Bundne investeringsfond

Avsetningar til bundne investeringsfond på kr 2,2 mill. gjeld i hovudsak øyremerkte midlar knytte til anleggsbidragsavtalane mellom kommunen og Helse Stavanger HF om bygginga av nytt sjukehus som blir avsette til 2021.

Bruk av bundne investeringsfond på kr 4,9 mill. er i hovudsak øyremerkte midlar frå 2019. Dette gjeld mellom anna midlar tilknytta anleggsbidrag nytt sjukehus og kr 0,75 mill. i tidlegare bundne investeringsfond i Rennesøy og Finnøy som blei overført til Stavanger kommune. Midlane inngår i felles finansiering av investeringane, jamfør vedtak i 2. tertialrapport.

Netto avsetning blei derfor på kr 2,7 mill. til bundne investeringsfond.

Ubundne investeringsfond

Avsetning til ubundne investeringsfond på kr 163,9 mill. er i tråd med justert budsjett og vil bli nytta til finansiering av investeringar i kommande år.

Budsjett for bruk av ubundne investeringsfond blei vedtekne i Handlings- og økonomiplan 2020–2023 og i 1. tertialrapport. Endring i finansiell framdrift i fleire prosjekt bidrog til ei overskotsfinansiering av investeringane. Bruk av fond blei derfor stroke med kr 87 mill. Netto avsetning blei dermed kr 42,9 mill. til ubundne investeringsfond.