Årsrapport 2020

3.1.1 Økonomiske måltal

Ny kommunelov stiller krav til å forvalta økonomien slik at den økonomiske handleevna blir sikra over tid, og til å vedta finansielle måltal for utviklinga av kommuneøkonomien. Kommunane som blei slått saman til Stavanger kommune i 2020, hadde tradisjon for å ha merksemd på overordna økonomiske mål. Fellesnemnda vedtok fem viktige finansielle målsettingar for arbeidet med økonomiplanen 2020–2023, og desse blei vidareførte av det nye kommunestyret ved behandlinga av planen. Måla kjem fram av tabell 3.1.

Økonomiske mål MålOpphavleg budsjett 2020Justert budsjett 2020Rekneskap 2020
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene> 2 %1,0 %0,8 %3,8 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene< 11-12 %11 %11 %9 %
Investeringar, del eigenfinansiering> 50 %70 %64 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %71 %69 %65 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene> 6 %5,7 %6,9 %9,0 %
Tabell 3.1 Finansielle målsettingar
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske prioriteringane
        Dei økonomiske måla skal vera førande for dei økonomiske prioriteringane.

Dei økonomiske måla skal vera førande for dei økonomiske prioriteringane. Dei skal bidra til å halda oppe ein berekraftig økonomi på lang sikt, ta vare på handlefridom, og dessutan unngå at ein over tid set av eit for lågt beløp til bevaring av formue. Måla kan avvika i det enkelte budsjett- eller rekneskapsåret, men må oppnåast over tid for å skapa ein robust og berekraftig økonomi. Analysar av historiske måltal viser at dei overordna styringsmåla heng saman.

I første omgang gjeld måla for kommunekassen. Kommunale føretak inngår likevel i den samla juridiske eininga og kan ikkje avvika vesentleg utan at det påverkar økonomien i kommunekassen. Nærare omtale av konsoliderte måltal finst i kapittel 3.7.2. Kommunestyret er ansvarleg for den samla økonomien.

Netto driftsresultat blei på 3,8 prosent og er betydeleg betre enn budsjettert i 2020. Målet er minimum 2,0 prosent på kort sikt og 3,0 prosent på lengre sikt. Eigenfinansieringsgrada blei 57 prosent og innfrir den langsiktige målsettinga til kommunen på minimum 50 prosent. Gjeldsgrada hamna på 65 prosent og noko over målet om lågare enn 60 prosent. Investeringane utgjorde 9 prosent av driftsinntektene i 2020. Årsoppgjerdisposisjonane førte til eit styrkt disposisjonsfond, og nivået hamna på 9,0 prosent av driftsinntektene. Alle måloppnåingar blei betre enn budsjettert, og alle utanom gjeldsgrada nådde ønskt nivå.

Kommunesamanslåinga mellom Stavanger, Finnøy og Rennesøy kommunar fører til at historiske måloppnåingar ikkje blir samanliknbare fullt ut eller kan bereknast i ettertid for ein samla kommune. Slike tal er likevel brukte i det følgande for å skissera utviklingstrekk for det enkelte måltalet.