Årsrapport 2020

2.4.1 Kommunen sin innsats for å vidareutvikla eit mangfaldig og konkurransedyktig næringsliv i heile regionen

Stavanger er sentral i den regionale utviklinga av eit mangfaldig, berekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Utviklingsarbeidet blir gjort saman med andre kommunar, fylkeskommunen, næringsutviklingsorganisasjonar, næringsliv og akademia. Det er i 2020 utarbeidd forslag til ny næringsstrategi 2021–2030 med følgande satsingsområde: energihovudstaden, landbruk og havbruk, industri og teknologi og opplevingar og reiseliv.

For å erstatta Greater Stavanger er det jobba fram ein ny samarbeidsmodell for organisering av det regionale næringsarbeidet, der initiativet til kommunen overfor næringslivet blir forsterka.

Kommunen tok i mars 2020 initiativ til eit energihovudstadsprosjekt, der energi frå vatn og vind også er inkludert. Erfaringane frå og interessa for dette initiativet viste behov for eit kontinuerleg samarbeid. Det toårige energihovudstadsprosjektet passar godt inn i det nye regionale samarbeidet. Kompetansen frå olje- og gassindustrien har vist seg å vera ein unik innsatsfaktor i det grøne skiftet. Stavanger var i november 2020 vertskap for den første nasjonale havvindskonferansen.

Nye Stavanger

Stavanger blei ein stor landbruks- og havbrukskommune etter samanslåinga med Finnøy og Rennesøy. Nytt landbruks- og havbrukskontor på Judaberg blei oppretta 1. januar 2020. Mat har lenge vore ei viktig satsing, og det utvida næringsgrunnlaget til kommunen bidreg til ei sterkare og meir målretta satsing på grøne og blå næringar.

Vidareutvikla kunnskapsbyen

Sommaren 2020 blei det underteikna ei samarbeidserklæring mellom Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus og Rogaland fylkeskommune. Partane arbeider for styrking av den helsefaglege utdanninga i regionen, forsking, innovasjon og næringsutvikling.

Koronapandemien

2020 blei eit spesielt år. Koronapandemien, i tillegg til låg oljepris, gjorde det nødvendig med eit nært og lokalt næringssamarbeid. Kommunen organiserte raskt ei koordinert, regional tiltaksgruppe tett på næringslivet. Målet var å fanga opp moglegheiter og utfordringar, og dessutan å halda den politiske leiinga løpande orientert om utviklinga. Det har òg vore viktig å gjennomføra førehandsdrøftingar ved innføring av lokale forskrifter på grunn av koronapandemien. Ny tenking og nye grep har vore nødvendige. Koronapandemien har bidrege som ein katalysator for rask omstilling.