Årsrapport 2020

2.4.2 Kommunen sin innsats for å styrka byen som drivkraft for heile regionen

Kommunen har i 2020 arbeidd aktivt med gjennomføring av sentrumsplanen. Kommunalutvalet er etablert som koordinerande sentrumsutval, og det er oppretta ein sentrumskoordinator. Kommunen er avhengig av samarbeid med andre sentrumsaktørar, og dette samarbeidet er styrkt gjennom vidareføring av City Impact District (CID) Stavanger sentrum. CID arbeider med å utforska moglegheitene som ligg i ulike samarbeidsløysingar.

Eitt av delprosjekta i rullering av kommuneplanens arealdel er bustad og byutvikling. I dette arbeidet vektlegg kommunen også koplinga mellom bustad, byrom og kvalitetar for å styrka sentrum.

Planprogram Holmen og Østre hamn, som må vedtakast før detaljreguleringar for enkelte område som Bekhuskaien og Holmen kan starta, er forventa vedteke i 2021. Lysplan for Stavanger sentrum og byromsstrategien har vore på høyring. Byromsstrategien konkretiserer innhald og gjennomføring av byromma vedteke i sentrumsplanen.

Kommunalutvalet vedtok våren 2020 forslag til gjennomføring av endringar som sentrumsplanen føreslår for vegnett og parkering. Det er også i gang planarbeid for Bussveien og Stavanger stasjon.

Områderegulering Paradis er i gang, og planprogram er venta vedteke i 2021. Områdereguleringa skal legga til rette for ei utviding av sentrum sørover med både bustad og næring. Planen er venta ferdig i 2023. Områderegulering i Hillevåg, i randsona til sentrum, er starta opp. Planprogrammet blir truleg vedteke våren 2021. Områdesatsinga på Storhaug er eit anna døme på satsing for å gjera sentrum attraktivt.

Detaljreguleringar og byggesaker for utbygging og omforming av sentrum er i gang. Reguleringsplan for Lervigkvartalet i Sentrum aust, som har vore på høyring og skal vedtakast i 2021, regulerer mellom anna den nye sentrumsskulen. Detaljplanlegging av Nytorget er starta, og kommunen brukte den mellombelse Palleparken for å henta innspel frå innbyggarane til utforming av torget. Kommunen har planlagt rehabiliteringa av Rådhuset med mellom anna eit nytt og betre tilgjengeleg servicetorg.

Formannskapet vedtok at kommunen skal vera pådrivar for arbeidet med å realisera Akropolis-visjonen. Visjonen utforskar moglegheita for utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger på noverande og nærliggande tomter. Førebuingane til Stavanger 2025, der sentrum vil ha ei sentral rolle, er òg eit døme på innsats for å styrka sentrum og byen som drivkraft for heile regionen.