Årsrapport 2020

2.3.2 Kommunen sin innsats for å gi barn og unge eit godt utgangspunkt for å meistra kvardagen og vaksenlivet

Sikre barn og unge sine kompetansar for framtida

Stavangerskolen tok i bruk nye nasjonale læreplanar hausten 2020. Fagfornyinga skal gjera opplæringa meir praktisk og relevant. Prioriteringa i faga skal bli tydelegare, og elevane skal få læra meir i djupna. Kritisk tenking og kjeldekritikk blir òg viktigare.

Kompetente vaksne er den viktigaste innsatsfaktoren i arbeidet for å skapa ein god oppvekst og opplæring for barn og unge. Den regionale ordninga for kompetanseutvikling i barnehagen er vidareført i 2020. Ordninga skal bidra til høgare kvalitet og eit meir likeverdig tilbod i barnehagane. Det er òg innført ein ny verksemdsstruktur som skal styrka leiinga og gi auka profesjonalisering i barnehagane.

Lærarar har fått vidareutdanning gjennom den nasjonale ordninga Kompetanse for kvalitet. Stavanger har òg sett i gang eit nytt kull i den lokale skuleleiarutdanninga. Det kommunale programmet for rettleiing av nyutdanna lærarar er eit anna tiltak som bidreg til å sikra kompetansen og kvaliteten i skulen.

Ta i bruk barn og unge sine eigne ressursar

Retten barna har til medverknad, er nedfelt i FNs barnekonvensjon. I juni 2020 blei Stavangers nye plan for kvalitetsutvikling i skulen vedteken i kommunestyret. Planen bygger mellom anna på innspel frå ungdommens bystyre og alle elevråda om kva som kjenneteiknar ein god skule. Elevstemma er nytta som teikn på god praksis.

Kommunestyret har vedteke at det skal utarbeidast ein eigen strategiplan for samarbeid med barn og unge i Stavanger. Arbeidet med planen har starta opp. Planen skal styrka medverknaden til barn og bidra til at kommunen bruker kunnskapen til barna for å utvikla gode tenester.

Gi barn og unge opplevinga av fellesskap og tilhøyrsel

Sosial tilhøyrsel er ei viktig ramme for leik, læring og utvikling. For å sikra at SFO blir ein arena for alle, vedtok kommunestyret å tilby gratis SFO til alle førsteklassingar frå hausten 2020. Intensivopplæring og auka lærartettleik skal òg bidra til å auka inkluderinga i skulen og redusera behovet for spesialundervisning.

Stavanger kommune har ein eigen plan for å motverka sosiale forskjellar og forhindra utanforskap blant barn og unge. Formannskapet behandla i september ei sak med orientering om status for dei 25 tiltaka i planen Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022.

Sikre tidleg og tverrfagleg innsats

Gjennom områdesatsingar på Storhaug, i Hillevåg og i Kvernevik arbeider dei ulike verksemdene tverrfagleg for å sikra gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Stavanger kommune prioriterer tverrfagleg samarbeid og tidleg innsats for å førebygga vanskar i livet til barn.

Prosjekt Styrking koordinerende enhet har til hensikt å styrka helse- og velferdskontora som koordinerande eining overfor barn og unge med ulike funksjonsnedsettingar. Prosjektet har i 2020 gjennomført ein grundig innsiktsfase med innspel frå brukarar og aktørar frå oppvekst og utdanning og helse og velferd, og dessutan utarbeidd rutinar og rammer for opplæring av koordinatorar.

Koronapandemien

Alle barnehagar, skular, fritidstilbod, barnevern og helsestasjonar har gjort ein stor innsats for å halda oppe eit best mogleg tilbod til barn og unge under pandemien. Helsesjukepleiarane har drive smittesporing og samtidig følgt opp dei vanlege oppgåvene sine. Redusert opningstid i barnehagane gav rom for mindre grupper, noko som viste seg å vera bra for barna. Stavanger kommune hadde eit godt utgangspunkt for å driva heimeskule, sidan alle elevar hadde eigen Chromebook og det allereie var etablert ei eiga ressursgruppe for rettleiing av lærarar i bruk av IKT. Barnas sommar og Fiks Ferigge Ferie blei gjennomført nesten som vanleg sommaren 2020 og med høg deltaking.