Årsrapport 2020

14.2 Noter

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanserekneskapen 31.12.202001.01.2020Endring
2.1   Omløpsmiddel3 837 973 3 783 226 54 747
2.3   Kortsiktig gjeld1 790 472 1 803 339 -12 867
Arbeidskapital2 047 501 1 979 888 67 614
Drifts- og investeringsrekneskapen  Beløp
Driftsrekneskapen   
Sum driftsutgifter eks.avskrivingar  11 154 566
Sum driftsinntekter  11 763 047
Netto finansutgifter  160 593
Netto driftsresultat  447 888
Investeringsrekneskapen   
Sum investeringsutgifter  1 008 028
Sum investeringsinntekter  311 836
Netto finansinntekter  484 038
Netto utgifter i investeringsrekneskapen  -212 153
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsrekneskapen  235 735
Endring ubrukte lånemiddel (auke +/reduksjons-)  -168 842
Endring i rekneskapsprinsipp ført direkte mot eigenkapital  0
Endring i korrigert arbeidskapital*  721
* Tilbakeførte terminar startlån   721
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsrekneskapen  67 614
Differanse  0
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Kapitalkonto

Balanserekneskapen 31.12.202001.01.2020Endring
Anleggsmidlar31 531 232 30 632 055 899 177
Langsiktig gjeld21 217 277 21 484 630 -267 353
Endring ubrukte lånemiddel (auke +/reduksjon-)499 196 668 038 -168 842
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar anleggsmidlar-28 293 -28 293 0
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar langsiktig gjeld0 0 0
Tilbakeførte terminar startlån721 0 721
Netto endring10 785 579 9 787 170 998 409
Saldo 01.01.  -9 787 170
Auke av kapitalkonto (kreditposteringar)   
Aktivering av fast eigedom og anlegg  -815 137
Korr IB anleggsmidller  -346
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmiddel  -140 188
Kjøp av aksjar og delar  -5 432
Utlån  -499 420
Aktivert eigenkapitalinnskot pensjonskasse  -20 877
Avdrag på eksterne lån  -529 346
Reduksjon pensjonsforpliktingar  -1 170 750
Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringar)   
Avgang fast eigedom og anlegg  27 934
Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg  831 945
Avgang utstyr, maskiner og transportmiddel  112
Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmiddel  109 427
Avgang aksjar og delar  220
Avdrag på utlån  267 146
Avskriving utlån  210
Bruk av middel frå eksterne lån  946 092
Saldo 31.12.  -10 785 579
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Endring i rekneskapsprinsipp

Konto for endring av rekneskapsprinsipp          

Verknad av endringar i rekneskapsprinsipp blir ført mot eigne eigenkapitalkontoar for endring av rekneskapsprinsipp. Positiv saldo på desse kontoane kan ikkje disponerast og negativ saldo skal ikkje dekkjast inn.

GjelderIB 1.1.2020UB 31.12.2020Endring
Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen i investering 000
Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen i drift 42 45142 4510
Last ned tabelldata (Excel)

Det har ikkje vore endringar i rekneskapsprinsipp, rekneskapsestimat og vesentlege korrigeringar av tidlegare års feil i 2020.

Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen i drift frå tidlegare år:

Gjelder ÅrBeløp
Utbetalte feriepengar  1993 104 765
Varebehaldning  2001 6 472
Kompensasjon for mva  2001 -15 767
Andre endringar rekneskapsprinsipp  34 749
Tilskot til ressurskrevjande tenester  2008 -87 768
Sum bokført mot konto for prinsippendringar drift   42 451
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varige driftsmiddel

Varige driftsmiddelIT-utstyr, kontor-maskinerAnleggs-maskiner osb.BrannbilarTekniske anleggBustader, skular, vegAdm.bygg, sjukeheim osb.Tomteområde og kunst Sum
Bokført verdi 01.01.20 77 196 680 541 5 834 406 355 9 369 211 2 850 406 2 229 883 15 619 426
Tilgang i rekneskapsåret 21 402 118 786 0 65 270 584 240 163 148 2 479 955 325
Avgang i rekneskapsåret0- 112 00- 15 783 00- 15 895
Delsal i året0000- 11 463 0- 688 - 12 151
Avskrivingar i rekneskapsåret- 24 822 - 82 827 - 465 - 27 451 - 325 833 - 68 806 0- 530 203
Nedskrivingar - 539 - 765 0- 22 - 11 537 - 5 352 - 392 939 - 411 154
Korr. av anlegg etter kommunesamanslåing - 8 - 1 0- 3 - 2 00- 15
Bokført verdi 31.12.2020 73 229 715 622 5 369 444 149 9 588 833 2 939 396 1 838 735 15 605 333
         
Økonomisk levetid5 år10 år20 år20 år40 år50 år0  
AvskrivingsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineærIngen avskr. 
 2)2)2)1)1)1)1) 
Last ned tabelldata (Excel)

Hovudoversikt i balansen

1) Faste eigedommar og anlegg                                   14 811 113

2) Utstyr, maskiner og transportmiddel                       794 220

Tomteområde er nedskrivne med 392,939 mill. knytte til dobbeltførte registreringar av innkjøpskost tidlegare år.

Note 5 Aksjar og delar

AksjarEigardel i selskapetVesentleg nedskrivingMotteke utbytteBokført verdi 31.12.20Bokført verdi 01.01.20
Lyse AS45,74 % 274 410461 454461 454
Rogaland Teater AS25,93 %  2828
Universitetsfond Rogaland AS36,32 %  13 80013 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes33,15 %  5 1195 119
Glad Mat AS4,08 %  55
Lysefjorden Utvikling AS 1)11,32 %  330298
Stavanger Sentrum AS40,00 %  704704
Blue Planet AS1,17 %  150150
Allservice AS50,38 %  1 4901 490
Forus Næringspark AS49,01 %  7 4007 400
Filmkraft Rogaland AS35,00 %  560560
Museum Stavanger AS47,00 %  6565
Attende AS55,00 %  785785
Stavanger Forum AS 2)87,42 %  43 89739 997
Bysykkelen AS25,00 %  2 0002 000
Valide Invest I AS 9,98 %  1 5001 500
Valide invest II AS 3)9,68 %  1 5000
Hagltårnet Næring AS100,00 %  62 60662 606
Risavika Bioproduction AS39,22 %  2 0002 000
Forus Folkehelsesenter AS 5)0,00 %  015 938
Forus Flerbrukshaller AS 5)0,00 %  054 861
Forus Sportssenter AS 5)77,00 %  70 7990
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS15,00 %  5353
Reisemål Ryfylke AS5,59 %  3838
Ryfylke Næringshage AS10,13 %  200200
Sum  274 410676 482671 050
DelarStavanger kommune eigardelVesentleg nedskrivingMotteke utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.20Bokført verdi 01.01.20
Stavangerregionen Havn IKS81,88 %  00
IVAR IKS 41,24 %  00
Rogaland brann og redning IKS43,95 %  2 6602 660
Rogaland Revisjon IKS33,29 %  1 3471 347
Renovasjonen IKS50,00 % 1 0007 9977 997
Stavanger Konserthus IKS89,00 %  8989
Sørmarka flerbrukshall IKS53,65 %  384384
Multihallen og Storhallen IKS53,65 %  374374
Opera Rogaland IKS50,00 %  400400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS35,00 %  210210
Biblioteksentralen AL   22
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA   650650
Egenkapitalinnskudd KLP   271 296250 419
Andeler Dragaberget Barnehage SA   2020
Norsk skjemaforlag   00
Bate Boligbyggelag   00
A/L Haukelivei 10   00
Jæren Folkehøyskole   00
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn   00
Ryfylke Miljøverk IKS 4)   0220
Finnøy Flerbrukshall SA   100100
Tomatfestivalen SA   4040
Sum  1 000285 569264 912
Sum aksjar og delar  275 410962 052935 964
Last ned tabelldata (Excel)

1) Det vart kjøpte aksjar for 0,032 mill. i Lysefjorden Utvikling AS.

2) Stavanger kommune deltok i emisjon i Stavanger Forum AS, der utsett leie (gjeld) er konvertert til eigenkapital som har gitt ein auka aksjedel for kommunen.

3) Formannskapet vedtok 27.08.2020 at det blir tildelt 1,5 mill. frå Vekstfondet til kjøp av aksjar i Valide Invest II AS.

4) Tilbakeføring av del hos Ryfylke Miljøverk IKS som Finnøy kommune hadde med over til nye Stavanger kommune. Tilbakeføring medførte at det vart inntektsført 1,664 mill. i driftsrekneskapen og 0,220 mill. i investeringsrekneskapen.

5) Forus Flerbrukshaller AS og Forus Folkehelsesenter AS fusjonerte inn i Forus bedriftsidrettsarena AS 19.12.20. Fusjonen er gjord i samsvar med kontinuitetsprinsipp. Forus bedriftidrettsarena AS skifta deretter namn til Forus Sportssenter AS.

Note 6 Utlån

Utlån til Uteståande 31.12.  Uteståande 01.01. Tap på hovudstolTap komne renter osb.Samla tap
Utlån finansiert med innlån     
Startlån 2 246 446 2 003 256 222 2 223
Avsett til tap på startlån 1)- 25 384 - 25 384 000
Sum lånefinansierte utlån 2 221 062 1 977 872 222 2 223
Utlån finansiert med eigne middel     
Viking fotball 1 550 2 050 000
Rogaland Rideklubb 1 812 2 026 000
Varmestuens venner 641 689 000
Museum Stavanger 3 099 3 641 000
Forus og Gausel Idrettslag 1 167 1 326 000
Oilers Invest AS 53 417 56 265 000
Skjalg Idrettslag0 1 150 000
Forus Flerbrukshaller 11 933 11 933 000
Forus Folkehelsesenter AS 3 467 3 467 000
Hagltårnet Næring AS 4 086 4 723 000
Sosiale utlån 405 405 000
Lyse Energi AS 823 230 868 965 000
Sum andre utlån 904 807 956 640 000
Stavanger Natur og Idrettservice KF 10 733 13 088 000
Sølvberget KF 27 051 31 018 000
Stavanger Boligbygg KF 622 505 607 040 000
Stavanger utvikling KF 228 790 197 947 000
Sum konserninterne utlån 2) 889 079 849 093 000
Sum eigenfinansierte utlån 1 793 886 1 805 733 000
Sum 4 014 948 3 783 605 222 2 223
Last ned tabelldata (Excel)

1) I tillegg til tapsavsetjinga på startlån er det tidlegare avsett 10,606 mill. til tapsfond, til saman 35,990 mill.

Det er ikkje gjort ytterlegare avsetningar til framtidige tap på utlån i 2020.

2) ref. note 23 – Fordringar og gjeld til kommunale føretak.

Note 7 Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel

AktivaklasseInnkjøpskost 31.12.20Marknadsverdi 31.12.20Bokført verdi 31.12.20 Årets resultat
Aksjefond22 1675 11822 167-17 049
Grunnfondsbevis17 30122 13117 3014 831
Ansvarlege lån, fondsobligasjonar205 313199 165205 313-6 148
Industriobligasjonar/sertifikat167 994170 139167 9942 145
Bankobligasjonar og bankinnskot115 953117 123115 9531 170
-Av dette bankinnskot-62 949-62 949-62 9490
Grøn finansforvaltning105 164117 297105 16412 133
Kursregulering pr. 01.01.20  -11 31811 318
Urealisert gevinst 31.12.20  8 399-8 399
Sum570 943568 024568 0240
Last ned tabelldata (Excel)

Urealisert tap eller gevinst blir ikkje lagt på det enkelte verdipapiret, men samlast og blir lagt til innkjøpskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik marknadsverdi. Netto urealisert gevinst på 8,4 mill. er resultatført i 2020. Realisert gevinst på 8,6 mill. er inntektsførte i 2020 og realisert tap på 10,2 mill. er utgiftsførte i 2020. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.20 på 75,9 mill. og er stort nok i samsvar med finansreglementet. Marknadsverdi er bokført i samsvar med årsoppgåve frå VPS. Regelverket krev at finansielle omløpsmiddel skal vurderast til verkeleg verdi.

Innkjøpskost 31.12 = Bokførte verdi på det enkelte papiret før kursregulering         

Investeringane i finansielle omløpsmiddel ligg innanfor rammer i gjeldande finansreglement av 16.12.2019.

Note 8 Sikring av finansielle eigedelar og forpliktingar

Renteutgiftene på lånegjelda til kommunen blir sikra i samsvar med gjeldande reglement for finans- og gjeldsforvaltninga. Stavanger kommune har porteføljefinansiering. Inngåtte rentebyteavtalar er ikkje knytte mot enkeltlån men mot porteføljen.

Langsiktig gjeld med fast rente       
Lån nr.VolumSiste forfallRente-binding tilBetalerFinansreglementet  
5004504Jan. 25Nov. 213,08 %Kap 5  
50107 906Dec. 26Nov. 213,08 %Kap 5  
50111 386Jun. 26Oct. 213,08 %Kap 5  
50091 488Jan. 25Oct. 213,07 %Kap 5  
5152164 346May. 40Mar. 231,85 %Kap 5  
5159800 000Jan. 23Jan. 232,11 %Kap 5  
5150800 000Jan. 25Jan. 252,05 %Kap 5  
5179800 000Jan. 29Jan. 292,68 %Kap 5  
5170500 000Mar. 27Mar. 272,65 %Kap 5  
Rentebytteavtaler       
BankVolumLøpar frå datoLøpar til datoBetalerFårFormål med sikringaFinans-reglementet
Nordea25 000Sep. 11Sep. 213,69 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
DNB500 000Sep. 11Sep. 213,69 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea200 000Dec. 11Dec. 213,34 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea400 000May. 12Apr. 223,76 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
DNB390 000Jul. 12Jan. 223,54 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea200 000Oct. 12Oct. 223,05 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Swedbank200 000Jan. 13Jan. 233,07 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Golman Sachs150 000May. 13May. 232,76 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Nordea150 000Feb. 14Feb. 242,97 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Danske bank600 000Jan. 20Jan. 301,69 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
DNB500 000Sep. 20Sep. 271,29 %3M niborKontanstrømsikringKap 5
Last ned tabelldata (Excel)

Fastrentene på fastrentelån og i rentebyteavtalar som går ut i 2021 er å rekna som lån og renteavtalar med flytande rente pr. 31.12.20.

Note 9 Langsiktig gjeld

Lånesaldo 31.12.2020KommunekassenGj.snittlig løpetid (år)Gj.snittlig rente
Lån til eigne investeringar 1)7 625 9814,561,37 %
Lån til vidareutlån2 270 64019,770,87 %
Sum bokført langsiktig gjeld9 896 621
      Av dette finansielle leigeavtalar0  
Lån som forfell i 2021600 000  
Av dette lån som må refinansierast600 000  
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentevilkårLangsiktig gjeld 31.12.20Gj.sn. rente 
Langsiktig gjeld med fast rente :3 083 8222,32 % 
Langsiktig gjeld med flytande rente :6 812 7990,78 % 
Last ned tabelldata (Excel)

1) Lån til eigne investeringar inkluderer obligasjonslån på 5 330 mill. der løpetid varierer mellom 0 og 10 år. Obligasjonane blir refinansierte ved forfall.

Note 10 Avdrag på lån mimimumsavdrag

MinimumsavdragStavanger kommune 2020 Stavanger Parkeringsselskap KF 2020 *Sum
Berekna minimumsavdrag etter kommunelova § 14-18, 1. ledd283 8286 136289 964
Korrigering for mottekne avdrag vidareutlån til avdrag andre lån000
Betalte avdrag348 95010 820359 770
Differanse mellom berekna, korrigerte og betalte avdrag-65 121-4 684-69 806
Avskrivingar   
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidlar 01.01.2013 391 157282 58813 673 744
Bokført verdi lånegjeld 01.01.20-7 517 680-131 865-7 649 545
Avskrivingar505 58013 149518 730
* Stavanger Parkeringsselskap KF blir fullt ut inkludert i utrekninga sidan dei har gjeld til eksterne kreditorar   
Avdrag på lån til vidare utlån og forskotteringer   
Mottekne avdrag på startlån  -180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsrekneskapen  180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond  0
Saldo avdragsfond 31.12.20  0
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Pensjon

Generelt om pensjonsordningane i kommunen                                                

Kommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytingsbasert pensjon for dei tilsette.

Pensjonsordninga omfattar alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon og dessutan AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66 % saman med folketrygda. Pensjonane blir samordna med utbetaling frå Nav.

Premiefond                                                           

Premiefondet er eit fond for tilbakeført premie og overskot. Eventuelle middel på premiefondet kan berre brukast til framtidig premiebetaling. Premiefondet kjem ikkje fram av kommunerekneskapen, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremiar.

Premiefond 2020
Ståande inne på premiefond 01.01. 7 978
Tilført premiefondet gjennom året 61 527
Bruk av premiefondet gjennom året 68 766
Ståande inne på premiefond 31.12. 739
Last ned tabelldata (Excel)

Rekneskapsføring av pensjon                                                                                                

Etter § 3-5 og § 3-6 i årsrekneskapsforskrifta skal driftsrekneskapen belastast med pensjonskostnader som er berekna ut frå langsiktige føresetnader om avkasting, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene blir berekna på ein annan måte enn pensjonspremien som blir betalt til pensjonsordninga, og det vil derfor normalt vera forskjell mellom desse to storleikane. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad blir kalla premieavvik, og skal inntekts- eller blir utgiftsført i driftsrekneskapen. Premieavviket blir igjen tilbakeført neste år med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller seinare, med 1/10 per år for premieavvik oppstått frå 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått frå 2002 til 2010.

Rekneskapsføringa av pensjon inneber eit unntak frå dei grunnleggjande prinsippa for kommunerekneskapen om at alle kjende utgifter og inntekter i året skal takast med i årsrekneskapen for vedkommande år (koml. § 14-6, 2. ledd bokstav c). Rekneskapsføringa av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innverknad på netto driftsresultat i 2020 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er 28,937 mill. høgare enn faktisk betalte pensjonspremiar.

Avgjerdene inneber òg at berekna pensjonsmiddel og pensjonsforpliktingar er oppførte i balansen som høvesvis anleggsmidlar og langsiktig gjeld.

Økonomiske føresetnader for utrekning av pensjonskostnaden  KLPSPK
Forventa avkasting pensjonsmiddel   4,00 %3,50 %
Diskonteringsrente   3,50 %3,50 %
Forventa årleg lønnsvekst   2,48 %2,48 %
Forventa årleg G-regulering   2,48 %2,48 %
Forventa årleg pensjonsregulering    1,71 % 
Last ned tabelldata (Excel)

Spesifikasjon av samla pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktingar og estimatavvik  

Pensjonskostnad og premieavvik KLP SPKSum
 Årets pensjonsopptening, noverdi444 64090 500535 140
 Rentekostnad av kommen pensjonsforplikting335 17748 701383 878
 Forventa avkasting på pensjonsmidla-367 262-43 119-410 381
 Adminstrasjonskostnad27 4623 16130 623
ABerekna netto pensjonskostnad (inkl. adm)440 01799 243539 260
BForfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)515 701100 112615 813
CÅrets premieavvik (B-A)75 68386976 553
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapen KLP SPKSum
Forfall pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)515 701100 112615 813
CÅrets premieavvik-75 683-869-76 552
DAmortisering av tidlegare års premieavvik 106 495-1 005105 490
EBrutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  546 51298 238644 750
GPensjonstrekk tilsette74 42321 16795 590
 Årets regnskapsførte pensjonsutgift 472 08977 071549 160
Akkumulert premieavvik KLPSPK Sum
Sum gjenståande premieavvik tidlegare år (pr. 01.01.) 490 676236490 912
Årets premieavvik 75 68386976 552
Sum amortisert premieavvik dette året -106 4951 005-105 490
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 459 8642 110461 974
Arbeidsgivaravgift av akkumulert premieavvik 64 84129865 138
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 524 7052 408527 112
Pensjonsmiddel og pensjonsforpliktingar KLPSPKSum
Netto pensjonsforpliktingar pr. 01.01. 995 475356 4461 351 922
Årets premieavvik -75 683-869-76 552
Amortisert premieavvik  106 495-1 005105 490
Estimatavvik (ført direkte mot eigenkapitalen) -328 795-147 503-476 298
Verknaden av planendringar (ført direkte mot eigenkapitalen) -581 4530-581 453
Nettoeffekt av fisjon/fusjon  2 70702 707
Netto pensjonsforpliktingar pr. 31.12. 118 746207 070325 816
 Av dette:   
 Brutto pensjonsforplikting9 744 0721 530 64411 274 716
 Pensjonsmiddel-9 625 326-1 323 574-10 948 900
 Arbeidsgivaravgift av netto pensjonsforplikting16 74329 19745 940
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Garantiar

Garanti gitt overType garantiGarantiramme/lånerammeGarantiansvar 31.12.20Opphavleg garantiansvar/lånUtløpstidspunktet til garantienGodkjende garantiar som ikkje har byrja å springa
Stiftelsen Kirkens Bymisjon RogalandSjølvskyldnarkausjon 42 570 28 24238 7002038  
Borettslaget GauselparkenSjølvskyldnarkausjon 25 482 15 87023 166 2033  
Borettslaget Krosshaug ISjølvskyldnarkausjon 11 580 7 79610 696 2035  
Borettslaget Ramsvik Sjølvskyldnarkausjon 10 598 7 4409 634 2033  
Borettslaget Ramsvik Sjølvskyldnarkausjon 10 590 7 6479 628 2033  
Forus Utvikling ASSjølvskyldnarkausjon 48 400 44 00044 000 2031  
Boganes barnehage  651   
Barnehage Mjuhaugskogen SA  572   
Bamsebu barnehage  970   
Ulsnes barnehage  650   
Tommeliten barnehage  1 092   
Barnehage Geitastova SA  906   
Frøystad andelsbarnehage  944   
Dragaberget barnehage  2 527   
Børesvingen andelslag  3 368   
Huskestua barnehage  70   
Ferde AS  2 329 800 2 096 0002 100 000 2043  
Vikinghallen ASSjølvskyldnarkausjon 93 500 68 39285 000 2039  
Stiftelsen Stavanger ishallSjølvskyldnarkausjon 66 000 46 80060 000 2040  
Museum Stavanger ASSjølvskyldnarkausjon 3 850 2 4803 100 2032  
Museum Stavanger ASSjølvskyldnarkausjon 44 000 32 00040 000 2032  
AllserviceSjølvskyldnarkausjon 11 000 10 00010 000 2028  
Finnøy Flerbrukshall SAKausjon4 436 5504 033 2022  
Depositumgarantier Sosialtenestelova § 21 5 934 2021-2023 
Hinna Fotballklubb Sjølvskyldnarkausjon 3 300    3 000
Sum garantiar/lån ved kausjon 2 705 106 2 384 900 2 437 957  3 000
Låneansvar IKSLovtilvisning Del av låneramme i selskaps-avtaleGarantiansvar pr 31.12.20Sum opphavleg lånVarigheitEigardel
IVAR IKSIKS-loven § 32 000 0001 705 2292 329 320Løpende 41,24 %
Stavanger Konserthus IKSIKS-loven § 3792 100450 507495 000Løpende 89,00 %
Brannvesenet Sør-Rogaland IKSIKS-loven § 310 9889893 186Løpende 43,95 %
Stavangerregionen havn IKSIKS-loven § 3245 640208 471352 188Løpende 81,88 %
Renovasjonen IKS*IKS-loven § 312 50033 509 Løpende 50,00 %
Multihallen og Storhallen IKS IKS-loven § 3110 51945 09985 840Løpende 53,65 %
Sørmarka Flerbrukshall IKSIKS-loven § 3220 888175 479235 029Løpende 53,65 %
Sum låneansvar gjennom IKS-lova 3 392 6342 619 2823 500 564  
Sum garantiar/lån ved kausjon og låneansvar 6 097 741 5 004 182 5 938 521   
      Beløp
Garantiar som er innfridde per type     0
Garantiar som sannsynlegvis må innfriast     0
Last ned tabelldata (Excel)

*Låneansvar overfor IKS følgjer av § 3 i lov om Interkommunale selskap. Det er ikkje fatta eigne garantivedtak. Den indirekte garantiforpliktinga blir fordelt etter eigardel i selskapa. Me gir opp Stavanger kommunes samla låneansvar på lån i selskapa pr. 31.12. Utløpstida blir rekna for løpande. Selskapa kan refinansiera og ta opp nye lån innefor ramma i selskapsavtalane.

Note 13 Vesentlege bundne fond

Bundne fond Behaldning 01.01.2020  Avsetningar  Bruk av fond  Behaldning 31.12.2020
Bundne driftsfond    
Sjølvkostfond32 404 44 544 -1 773 75 175
Øyremerkte middel85 799 133 351 -85 799 133 351
Interkommunal beredskap mot akutt forureining  - IUA 5 987 1 737 0 7 724
Nye Stavanger/reformstøtte kommunesamanslåing 10 386 19 704 -10 386 19 704
Sum 134 576 199 336 -97 958 235 954
Bundne investeringsfond    
Startlån 10 516 90 0 10 606
Øyremerkte middel4 959 2 157 -4 959 2 157
Utbyggjarbidrag36 080 0 0 36 080
Andre bundne investeringsfond263 4 0 266
Sum51 817 2 251 -4 959 49 109
Last ned tabelldata (Excel)

Øyremerkte middel avsett i bundne driftsfond og investeringsfond er ekstene middel som kommunen har fått med særskilt formål. Midla er avsette på fond for overføring til 2021.

Bunde investeringsfond utbyggjarbidrag gjeld kostnadsbidrag frå utbyggjar til rekkjefølgjetiltak i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Desse tiltaka er enno ikkje gjennomførte då det er igangsett eit arbeid med ny områdeplan for delar av Paradis. Denne planen vil fastleggja nye rekkjefølgjekrav for området. Fondsmidlane er som følgje av dette ikkje disponert i 2020.

Note 14 Gebyrfinansierte sjølvkosttenester

SelvkostområderResultat 2020   Balanse 2020 
 Inntekter 1)Kostnader 2)Over(+)/ underskot (-)Årets deknings-grad i % 2)Avsetning(+)/bruk av (-) selvkostfondSelvkostfond (+)/ fremførbart underskot (-) pr. 31.12.20 3) og 4)
Renovasjon176 139202 830-26 69186,8 %0-32 725
Slam3 4783 988-51087,2 %-911-230
Vann163 384142 93720 447114,3 %20 44734 844
Avløp260 658239 12321 535109,0 %21 53537 769
Feiing10 69311 228-53595,2 %-861-535
Byggesak 27 97525 4142 562110,1 %2 5622 562
Last ned tabelldata (Excel)

1) Inkludert i inntekter og kostnader inngår renter på høvesvis sjølvkostfond og framførbar underskot.

2) Årets dekningsgrad før ev. avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

3) Dekningsgradsfondane er bundne driftsfond. Desse kan berre nyttast til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhøyrande sjølvkostområde. Dekningsgradsfond må nyttast innan ein 3-5 års periode. På område med pålagt sjølvkost (renovasjon), eller der kommunestyret forut for inntektsåret har fatta prinsippvedtak om eigenbetaling ut frå sjølvkost, kan kommunen ha framførbar underskot. 3-5 års perioden kan fråvikast viss det er særeigne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret der desse særeigne forholda blir synleggjorde.

4) Sjølvkostområda renovasjon, slam og feiing har framførbar underskot per 31.12.2020 som må dekkjast inn av framtidige gebyrinntekter.

Bystyret i Stavanger vedtok i sak 73/19 Økonomiske tilpassingar av sjølvkostområda før kommunesamanslåinga at eventuelle positive sjølvkostfond skal vidareførast i nye Stavanger. Vidare vart det vedteke at eventuelle akkumulerte framførbar underskot på sjølvkosttenestene skulle gjerast opp ved årsoppgjeret i 2019 og ikkje blir vidareført inn i nye Stavanger. Dette gjeld likevel ikkje renovasjon og slam. Stavanger kommune hadde per 31.12.2019 eit framførbar underskot på byggjesak og feiing som ikkje er vidareført inn i 2020. Framførbar meirforbruk på renovasjon er vidareført med 4,9 mill.

Kommunestyret i Rennesøy vedtok i sak 27/19 Harmonisering av sjølvkostområda at eventuelle sjølvkostfond skal vidareførast inn i nye Stavanger. Vidare vart det vedteke at rådmannen får fullmakt til å vurdera om eventuelle framførbar underskot på sjølvkosttenestene skal gjerast opp mot disposisjonsfond eller mot resultatet til kommunen i årsoppgjer 2019. Det blir presisert at dette ikkje gjeld eit eventuelt framførbar underskot på renovasjon og slam. Rennesøy kommune hadde per 31.12.2019 eit framførbar underskot på slam og renovasjon på høvesvis 0,6 mill. og 1,1 mill. som er vidareført til 2020. Framførbar underskot på slam er delvis dekt inn i 2020. Rennesøy hadde ikkje sjølvkostfond som er overført til nye Stavanger.

Kommunestyret i Finnøy vedtok i sak 26/19 Harmonisering av sjølvkostrekneskapet ved kommunesammanslåing at eventuelt akkumulert underskot på sjølvkosttenestene blir gjort opp ved årsoppgjer 2019 og blir ikkje vidareført inn i nye Stavanger. Dette gjeld ikkje renovasjon og slam. Finnøy hadde framførbar underskot på renovasjon på 0,1 mill. som er overført til ny kommune. Finnøy kommune hadde per 31.12.2019 sjølvkostfond på vatn, avløp og feiing som er overført til nye Stavanger. Kommunestyret i Finnøy vedtok i same sak at eventuelt overskot per 31.12.2019 vil bli tilbakebetalt så framt beløp fordelt per abonnement overstig kr 500. Delingstalet vart endra til per innbyggjar i 2. tertialrapport 2019. Analyse av sjølvkostresultata viser at beløp per innbyggjar er lågare enn kr 500 per sjølvkostområde, og grunnlag for tilbakebetaling er ikkje til stades.

Note 15 Ytingar til leiande personar

Ytingar til leiande personarLønn og anna godtgjersleGodtgjersle for andre vervTilleggsgodtgjersleNaturalytingar
Kommunedirektør1 815008
Ordfører1 3120013
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Godtgjersle til revisor

Godtgjersle til revisorKommunekassen
Rekneskapsrevisjon2 798
Forvaltningsrevisjon2 436
Selskapskontroll384
Attestasjonar1 218
Rådgiving647
Samla godtgjersle7 483
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Opningsbalanse

Kommunane Stavanger, Rennesøy og Finnøy vart slått saman til éin kommune frå 1. januar 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk har utarbeidd høvesvis rettleiaren «Etablering av nye kommunar – formelle rammer og erfaringar frå tidlegare samanslåingar» og notatet «Kommunesamanslåingar og andre grenseendringar» som regulerer prosessen og innhald i endeleg opningsbalanse.

Førebels opningsbalanse basert på balanserekneskapen til dei tre kommunane for 2019 vart i samsvar med retningslinjene utarbeidde per 1. mars 2020. Endeleg opningsbalanse vart godkjend av revisor og vedteke i kommunestyret 16.11.2020, jf. sak 106/10 Åpningsbalanse Stavanger kommune per 1. januar 2020.

Opningsbalanse for ny kommune skal i samsvar med retningslinjene korrigerast for interne mellomverande per 31. desember 2019 mellom dei tre kommunane som vart slått saman . Korreksjon av opningsbalansen er gjord med utgangspunkt i noter om interne mellomverande i rekneskapen til dei tidlegare kommunane for 2019.

Tabellen under viser opningsbalanse per 1.1.2020 for Stavanger kommune korrigert for interne mellomverande:

Oversikt balanse Inngåande balanse 1.1.2020 overførte frå StavangerInngåande balanse 1.1.2020 overførte frå Rennesøy Inngåande balanse 1.1.2020 overførte frå Finnøy Sum inngåande balanse 1.1.2020Interne mellom-værende mellom kommunane per 31.12.2019Korrigert Inngående balanse 1.1.2020
Eigedelar      
A. Anleggsmidlar28 617 3011 209 400805 35530 632 055030 632 055
I. Varige driftsmiddel14 491 587732 289395 20515 619 080015 619 080
1. Faste eigedommar og anlegg13 759 878708 616387 02814 855 522014 855 522
2. Utstyr, maskiner og transportmiddel731 70923 6738 176763 5580763 558
II. Finansielle anleggsmidlar4 535 843100 39483 3314 719 56804 719 568
1. Aksjar og delar898 27020 18717 506935 9630935 963
2. Obligasjonar000000
3. Utlån2 788 48180 20665 8252 934 51202 934 512
4. Konserninterne langsiktige fordringar 849 09300849 0930849 093
III. Immaterielle eigedelar000000
IV. Pensjonsmiddel9 589 870376 717326 81910 293 407010 293 407
B. Omløpsmiddel3 492 013176 400127 8303 796 243-13 0163 783 226
I. Bankinnskot og kontantar1 781 667141 45199 7322 022 85102 022 851
II. Finansielle omløpsmiddel548 3130279548 5920548 592
1. Aksjar og delar000000
2. Obligasjonar548 3130279548 5920548 592
3. Sertifikat000000
4. Derivat000000
III. Kortsiktige fordringar1 162 03334 94827 8181 224 800-13 0161 211 783
1. Kundefordringar195 12200195 122-12 966182 156
2. Andre kortsiktige fordringar433 41521 97013 944469 329-50469 279
3. Premieavvik533 20212 97813 875560 0540560 054
4. Konserninterne kortsiktige fordringar 294002940294
Sum eigedelar32 109 3141 385 799933 18534 428 298-13 01634 415 281
C. Eigenkapital1 245 30751 87585 4131 382 59401 382 594
I. Eigenkapital drift 976 22451 28971 4961 099 01001 099 010
1. Disposisjonsfond703 90139 05153 557796 5090796 509
2. Bundne driftsfond123 4472 8838 246134 5760134 576
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen000000
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen 148 8779 3559 693167 9240167 924
II. Eigenkapital Investering269 08258613 917283 5840283 584
1. Ubunde investeringsfond218 72130012 746231 7670231 767
2. Bundne investeringsfond50 3612861 17051 817051 817
3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen000000
III Annen eigenkapital 9 324 271297 469122 9789 744 71809 744 718
1. Kapitalkonto9 364 113297 930125 1279 787 17009 787 170
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift-39 841-461-2 149-42 4510-42 451
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering 000000
D. Langsiktig gjeld19 806 072985 769692 78921 484 630021 484 630
I. Lån8 786 494546 298315 9259 648 71709 648 717
1. Gjeld til kredittinstitusjonar2 790 694546 298315 9253 652 91703 652 917
2. Obligasjonslån5 930 000005 930 00005 930 000
3. Sertifikatlån000000
4. Konsernintern langsiktig gjeld 64 0000064 000064 000
5. Anna langsiktig gjeld 1 800001 80001 800
II. Pensjonsforplikting11 019 578439 471376 86411 835 913011 835 913
E. Kortsiktig gjeld1 733 66450 68632 0051 816 355-13 0161 803 339
I. Kortsiktig gjeld1 733 66450 68632 0051 816 355-13 0161 803 339
1. Leverandørgjeld450 89210 8687 558469 318-12 789456 529
2. Likviditetslån000000
3. Derivat000000
4. Anna kortsiktig gjeld1 282 77239 81824 4471 347 037-2271 346 810
5. Premieavvik000000
Sum eigenkapital og gjeld32 109 3141 385 799933 18534 428 298-13 01634 415 281
F. Memoriakonti000000
I. Ubrukte lånemiddel584 60471 13612 298668 0380668 038
II. Andre memoriakonti20 8043 817024 621024 621
III. Motkonto for memoriakontiene-605 408-74 953-12 298-692 6580-692 658
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Grensejustering mellom Stavanger kommune og Hjelmeland kommune

Stavanger kommune og Hjelmeland kommune inngjekk i 2020 avtale om kommunegrensejustering på Ombo per 1.1.2020, jf. referatsak nr. 3/20 i Kommunalutvalget 8.9.2020.

Partane har komme til semje om at det for kommunegrensejusteringa, som vart gjennomført på Ombo 1.1.2020, ikkje blir kravd økonomisk kompensasjon eller erstatning etter reglane i inndelingslova utover det som er regulert i avtalen.

Dersom Stavanger kommune som vertskommune for oppdrettsanlegga Kjeahola, Longavik og Saltskjæret får statlege kompensasjonar eller tilskot for oppdrettsanlegga for perioden frå og med 1.1.2020 til og med 31.12.2024 skal Hjelmeland kommune få følgjande delar av kompensasjonane/tilskota for desse anlegga:

–              Kjeahola 14 %

–              Longavik 57 %

–              Saltskjeret 100 %

Dette gjeld uansett innretninga på framtidige utbetalingar til vertskommunar for havbruksmiddel. Utbetaling skal skje innan rimeleg tid etter at dei statlege kompensasjonane/tilskota er utbetalte. Eventuelle offentlege skattar eller avgifter på kompensasjonane/tilskota skal dekkast av partane i samsvar med partanes delar. I 2020 er det overført kr 2,742 mill. i havbruksmiddel frå Stavanger kommune til Hjelmeland kommune.

Vidare seier avtalen at dersom eigedommen Ombo oppvekstsenter skulle bli realisert til andre formål, skal Hjelmeland kommune bli godtgjord for delen sin av realisasjonsverdien, jf. Avtale om samarbeid mellom Finnøy og Hjelmeland kommunar om felles skulebygg og nærmiljøanlegg på Eidssund/Ombo signert 23.12.1997.

I samband med kommunegrensejusteringa vart anleggsmidelen Austre Omboveg overført til Stavanger kommune balansen sin. Det er ikkje avtalt økonomisk kompensasjon for dette anlegget. Registrering i rekneskapen vart gjennomførd iht. GKRS sitt notat om kommunesamanslåingar og andre grenseendringar datert 18.06.18, sjå nedanfor:

Overdraging av anleggsmidlar

Anleggsmidlar som blir overdregne mellom kommunane, rekneskapsføres som kjøp av anleggsmidlar i investeringsrekneskapen til overtakande kommune og blir aktivert som anleggsmidel i balansen. Rekneskapsføringa skjer til storleiken på vederlaget.

I Rekneskapen til Stavanger kommune er det ført 1,750 mill. som innkjøpskost pr. 1.1.2020 for Austre Omboveg. Årleg avskrivingar knytte til vegen er 0,049 mill., og rest avskrivingstid er 36 år.

Note 19 Brukarbetaling

Brukarbetaling2020
Foreldrebetaling barnehagar122 148
Foreldrebetaling skule- og fritidsordning77 218
Eigenbetaling institusjonar og heimetenester218 350
Anna24 423
Sum totalt442 139
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Lønnsutgifter

 Lønnsutgifter2020
Lønnsutgifter - Drift 
Fastlønn4 461 169
Lønn til vikarar281 682
Lønn til ekstrahjelp201 858
Lønn vedlikehald4 223
Overtidslønn58 726
Anna lønn og trekkpliktig godtgjersle 188 526
Godtgjersle folkevalde/introduksjonsordninga142 210
Utg.godtgjersler for reiser, diett, bil som er oppg.pliktige35 103
Sum lønnsutgifter og utg.godtgjersle5 373 497
Sosiale utgifter 
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgivaravgift1 276 222
Sum6 649 718
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kjøp av varer og tenester

Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen til kommunen omfattar alle utgifter knytte til kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonsfaktorar i kommunen sin eigen produksjon, herunder alle ordinære utgifter og vedlikehaldsutgifter, og dessutan kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon er alle utgifter knytte til kjøp av tenester som blir vidareførte direkte til brukarane utan at kommunen sjølv omarbeider desse tenestene vidare. Betaling for tenester utført av andre offentlege instituasjoner, og betaling for tenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, blir her ført.

Kjøp av varer og tenester2020
Kjøp av varer og tenester som inngår og erstattar tenesteproduksjon 3 479 650
Av dette:  
Private barnehagar498 785
Private alders- og sjukeheim327 521
Kjøp frå kommunale føretak (KF)408 341
Kjøp frå andre2 245 004
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Uteståande fordringar

Uteståande fordringar2 020
Kundefordringar192 362
av dette konserninterne fordringar 1)42 794
Andre kortsiktige fordringar482 251
av dette avsett til dekning av tap på uteståande fordringar -21 592
Premieavvik 2)527 112
Sum kortsiktige fordringar1 201 726
Last ned tabelldata (Excel)

1) Sjå note 23 Fordringar og gjeld til kommunale føretak
2) Sjå note 11 Pensjon

Note 23 Fordringar og gjeld til kommunale føretak

Fordringar/Gjeld2020
Konsernintern kortsiktig fordring  
Stavanger Parkeringsselskap KF27 254
Sølvberget KF2 098
Stavanger Byggdrift KF543
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF523
Stavanger Boligbygg KF7 457
Stavanger Utvikling KF4 920
Sum konserninterne kortsiktige fordringar*42 794
Herav kundefordringer42 794
Herav kortsiktige fordringer utlån0
Konsernintern langsiktig fordring  
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF10 733
Sølvberget KF27 052
Stavanger Boligbygg KF622 505
Stavanger Utvikling KF228 790
Sum konserninterne langsiktige fordringar889 079
Konsernintern kortsiktig gjeld  
Stavanger Parkeringsselskap KF 51
Sølvberget KF48
Stavanger Byggdrift KF21 899
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF15 386
Stavanger Boligbygg KF8 426
Stavanger Utvikling KF9
Sum konsernintern kortsiktig gjeld**45 819
Konsernintern langsiktig gjeld 
Sølvberget KF5 000
Stavanger Byggdrift KF30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld64 000
Sum konsernintern gjeld 109 819
Last ned tabelldata (Excel)

* Kortsiktig fordring KF inngår i kundereskontroen til kommunen, jf. note 22.

**Kortsiktig gjeld KF inngår i leverandørreskontroen til kommunen.

Note 24 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk i drift og udekt/udisponert i investering

Driftsrekneskapane for 2019 for kommunane Finnøy, Rennesøy og Stavanger vart avslutta med eit samla mindreforbruk på 167,924 mill. Herav 9,693 mill. for Finnøy, 9,355 mill. for Rennesøy og 148,877 mill. for Stavanger. Rekneskapsmessig mindreforbruk 2019 vart disponert i 2020 i tråd med sak 43/20 Årsrapport og årsrekneskap 2019 for Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune vedteke av Stavanger kommunestyre 15.6.2020.

Investeringsrengskapene for 2019 for alle tre kommunar vart avslutta med eit resultat på kr 0.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunar og fylkeskommunar, gjeldande frå 1.1.2020, regulerer avslutning av årsrekneskapen. Det følgjer av forskrifta at årsrekneskapane for drift og investering ikkje lenger skal avsluttast med eit rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk i drift eller udekt/udisponert i investering. Paragrafane 4-2 til 4-6 reguleringar strykingar av rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk i drift og stryking av udekt/udisponert i investering. Sjå tabell Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar for nærare informasjon om strykingar som er gjennomførte ved årsavslutning 2020 i drift og investering.

Note 25 Avgiftssituasjonen

Kompensasjon av meirverdiavgift på sosiale bustader

Bustadmassen blir gjennomgått løpande og blir klassifisert i ulike tenestegrupper. Det er kravd kompensasjon for meirverdiavgift knytt til bustader som har ei konkret tilrettelegging, og som i tillegg blir budd i av personar som har behov og krav på denne tilrettelegginga, jf. forskrift til kompensasjonslova § 7. Stavanger kommune har ført kompensasjon for rus- og psykiatribustader som er særskilt tilrettelagde på lik linje med andre tilrettelagde bustader.

Skatteetaten har ein pågåande kontroll av kompensasjon knytt til sosiale bustader. Kontrollen har fokus på formelle krav til dokumentasjon av kompensasjonsretten, og om bustadene er tilrettelagde som helse- og sosialbustad og i tillegg blir budde i av personar som har behov for denne tilrettelegginga.

Justeringsavtalar

Stavanger kommune inngår justeringsavtalar med private utbyggjarar for å få refusjon av meirverdiavgift knytt til utbygging av kommunal infrastruktur som blir overdregen vederlagsfritt til kommunen. Utbygger og Stavanger kommune inngår frivillig avtale med bakgrunn i vedtak fatta 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtalar i nye Stavanger. Justeringsperioden for inngåtte justeringsavtalar er 10 år. Kommunen ber risikoen for ein rettmessig/rettidig rapportering av det årlege meirverdiavgiftkravet og/eller søknad om meirverdiavgiftkompensasjon. Endra bruk eller sal kan medføra endra plikt eller rett til justering.

To nye justeringsavtalar er inngått i 2020. Desse inneheld både justeringsplikt og justeringsrett. Stavanger kommune følgjer GKRS sin tilråding om rekneskapsmessig behandling av justeringsavtalar. I tråd med denne tilrådinga er justeringsrett som følgje av avtalane ført i investeringsrekneskapen. Det same er tilbakeføringa av justeringsinntekt til utbyggjarane då dette har ein tett samanheng med justeringsinntekta. Nettoeffekten av dei nye justeringsavtalane utgjer ei meirinntekt på 0,015 mill. Totalt for alle eksisterande avtalar utgjer meirinntekta 2,471 mill.

Anleggsbidragsavtalar

Stavanger kommune tilbyr anleggsbidragsavtalar i samsvar med vedtak fatta 12.12.2019 av Stavanger formannskap Nye Stavanger, jf. sak 32/19 Momsavtalar i nye Stavanger. Ved anleggsbidragsavtalar fører kommunen fortløpande kompensasjon eller frådrag for inngåande meirverdiavgift på anleggskostnadene knytte til kommunale infrastrukturtiltak så langt det er rettsleg tilgjenge til det. Utbyggjar betaler bidrag til dekning av andre anleggskostnader. Éin avtale om anleggsbidrag er inngått i 2020. Me har fire pågåande avtalar om anleggsbidrag. I tillegg er det inngått separate avtalar om bygging av private infrastrukturtiltak knytt til to av anleggsbidragsavtalane. Ved desse avtalane er det ingen avgiftsbehandling. I 2020 er det ført kompensasjon eller frådrag for 8,549 mill. i meirverdiavgift på grunnlag av anleggsbidragsavtalane.

Justeringsforpliktingar eigne bygg, anlegg og fast eigedom

Stavanger kommune har plikt og rett til å justera meirverdiavgift knytt til eigne bygg, anlegg og fast eigedom, dersom bruken som låg til grunn ved innkjøpet seinare blir endra, jf. forskrift til kompensasjonslova § 6. Endringane kan vera både til gunst og ugunst for kommunen. Justeringsperioden er 10 år, og gjeld investeringar der utgiftene beløpsmessig overstig 0,5 mill. inkluderte meirverdiavgift.

I 2020 er det justeringsrett knytt til to bygg som tidlegare heilt eller delvis har vorte leigd ut til privat barnehage og privat skule. Manglande rett til kompensasjon for meirverdiavgift ved desse bygga i utleigeperioden gir no grunnlag for justeringsrett med 10 % årleg i gjenverande del av justeringsperioden. I 2020 er det kravd justeringsrett med 0,557 mill. knytt til dette.

I 2020 er det justeringsplikt knytt til Eiganes skule som delvis blir leigd ut til privat skule. Sidan det er mindre enn 10 år sidan skulen vart ferdigstilt er det justeringsplikt for utleidd areal. Justeringsplikta er berekna til 1,108 mill. årleg så lenge justeringsperioden på 10 år løpar. Løpande drifts- og investeringsutgifter knytte til utleidd areal er òg avskore kompensasjonsrett så lenge utleigeavtalen løpar.

Det er i 2020 òg betalt justeringsplikt med 0,985 mill. knytt til bustader som ikkje har vorte nytta til kompensasjonsberettiget formål. Dette gjeld bustader utleidd til ikkje kompensasjonsberettiget formål.

Note 26 Investeringsprosjekt

Oversikta viser større pågåande/planlagde fleirårige investeringsprosjekt.

ProsjektnummerProsjektnamnKostnadsramme  Rekneskap 2020  Justert budsjett 2020  Kostnad tidlegare år
3744009Hinna idrettsanlegg, inkludert rekkjefølgjekrav64 00019 09522 00035 842
3833002Velferdsteknologi80 0002 3673 5005 878
3844003Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall, rehabilitering278 2005 0982 800276 481
3844007Madlamark skule, nybygg284 00095 02596 3008 877
3844008Vaulen skule, nybygg og utviding378 0001 4711 0001 855
3844013Tastaveden skule, rehabilitering231 0007 73710 0002 262
3844016Gautesete skule, rehabilitering180 40012 98921 400158 994
3844021Solborgprosjektet60 00016 40715 0002 585
3844035Nylund skule, utbygging av loft og rehab.35 0009 87215 50022 804
3844045Schancheholen brannstasjon143 00037 36250 0006 210
3844046Lervig brannstasjon174 0003 2515 0002 435
3844047Hundvåg kyrkje, rehabilitering 42 0005 0195 0001 048
3844050Tastavarden barnehage, avd. Smiene 42 00027 69927 50013 915
3844051Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes   55 50019 69421 75030 551
3844073Grovgarderober på 6 barnehagar30 00014 28810 00020 423
3844078Hinnabo 8 Plassar34 20022 82425 8548 356
3844082Nye Tou, 3. byggjetrinn61 00040 90049 3005 192
3844091Rådhuset, rehabilitering291 0001 1081 5001 224
3844093Lervig barnehage88 0003 3851 0000
3844094Strømvik barnehage52 0001 3842 90064
3844098Lervig, parkering og næring165 0006 6641 0000
3844099Lervig, kontor132 0005 2311 0000
3844100Lervig, bydelsfunksjonar50 0002 1541 0000
3844105Trådlaust nettverk sjukeheim og bufelleskap, plan for omsorgsbygg 203015 0008 2387 3000
3844110Finnøy helse- og omsorgssenter, utbygging116 0003 0865 0000
3844114Ramsvigtunet utviding165 00010 5457 0000
3844121Lervig skule270 0006 17614 9990
3866032Kongsgata  prosjektring og rehabilitering - Vedlikehaldsmiddel 201764 0001045003 846
3866040Led-lys, utskifting av gatelysarmatur41 00012 74510 2505 190
3866910022Kannik skule, uteområde14 0001 6563 2050
3880008Innbyggjartorg Judaberg24 80013 53422 1462 653
3880009Innbyggjartorg Vikevåg16 6002 15816 222378
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy35 0001 2542 5001 905
391444821Domkyrkja 2025 319 60036 29430 00074 760
R5017Bufellesskap Eltarvåg, 4 plassar25 60019 11419 4000
Sum 4 056 900475 930528 826693 727
Sum øvrige prosjekter   532 098553 007 
Sum investeringar i varige driftsmiddel  1 008 0281 081 833 
Last ned tabelldata (Excel)

Oppgitt eks. finansieringsinntekter.