Årsrapport 2020

14.1 Årsrekneskap 2020

Alle tal er gitt opp i heile tusen

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRekneskap 2020Justert budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
Driftsinntekter    
1 Rammetilskot 2 948 1282 971 6392 802 827
2 Inntekts- og formuesskatt 5 548 4565 430 0005 497 500
3 Eigedomsskatt 215 890215 054214 000
4 Andre skatteinntekter 000
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 369 902361 051297 743
6 Overføringar og tilskot frå andre 1 361 7361 053 097911 148
7 Brukarbetalingar19442 139452 797504 595
8 Sals- og leigeinntekter 876 796810 049807 258
9 Sum driftsinntekter 11 763 047 11 293 687 11 035 071
Driftsutgifter    
10 Lønnsutgifter205 373 4975 182 4965 192 458
11 Sosiale utgifter11,201 276 2221 310 0381 354 152
12 Kjøp av varer og tenester213 479 6503 540 0343 343 424
13 Overføringar og tilskot til andre 1 025 1981 001 473840 623
14 Avskrivingar4530 203330 383328 770
15 Sum driftsutgifter 11 684 76911 364 42411 059 427
16 Brutto driftsresultat 78 278-70 737-24 356
Finansinntekter/-utgifter    
17 Renteinntekter 136 100151 072242 519
18 Utbytter5277 857277 600295 600
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel 6 7443 4000
20 Renteutgifter 232 345256 980339 077
21 Avdrag på lån10348 950349 162391 962
22 Netto finansutgifter -160 593-174 070-192 920
23 Motpost avskrivingar 530 203330 383328 770
24 Netto driftsresultat 447 88885 576111 494
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:    
25 Overføring til investering -252 298-252 190-259 334
26 Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond13,14-101 37818 9041 138
27 Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond -262 136-20 210146 702
28 Bruk av tidlegare års mindreforbruk24167 924167 9200
29 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat -447 888-85 576-111 494
30 Framførte til inndekning i seinare år (meirforbruk) 000
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar drift

Disposisjonar som er gjorde i samsvar med § 4-1 til § 4-4 for driftsrekneskapen kjem slik fram:

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar drift § 5-9 2020
Netto driftsresultat 447 888
Sum budsjettdisposisjonar -214 414
Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar)233 474
Stryking av bruk av disposisjonsfond -233 474
Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 0
Last ned tabelldata (Excel)

Løyvingsoversikt drift del 1

Løyvingsoversikt drift § 5-4 1. leddRekneskap 2020Justert  budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
Rammetilskot 2 948 128 2 971 639 2 802 827
Inntekts- og formuesskatt 5 548 456 5 430 000 5 497 500
Eigedomsskatt 215 890 215 054 214 000
Andre generelle driftsinntekter 409 252 392 785 361 868
Sum generelle driftsinntekter 9 121 727 9 009 478 8 876 195
Sum løyvingar drift, netto 8 513 565 8 749 787 8 571 736
Avskrivingar 530 203 330 383 328 770
Sum netto driftsutgifter 9 043 769 9 080 170 8 900 506
Brutto driftsresultat 77 958 - 70 692 - 24 311
Renteinntekter 136 048 151 027 242 474
Utbyttar 277 857 277 600 295 600
Gevinst og tap på finansielle omløpsmiddel 6 744 3 400 0
Renteutgifter 231 973 256 980 339 077
Avdrag på lån 348 950 349 162 391 962
Netto finansutgifter- 160 273 - 174 115 - 192 965
Motpost avskrivingar 530 203 330 383 328 770
Netto driftsresultat 447 888 85 576 111 494
Disponering eller dekning av netto driftsresultat   
Overføring til investering 252 298 252 190 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 - 1 138
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 - 146 702
Bruk av tidlegare års mindreforbruk 167 924 167 920 0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 447 888 85 576 111 494
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)000
Last ned tabelldata (Excel)

Løyvingsoversikt drift del 2

Løyvingsoversikt drift § 5-4 2. leddRekneskap 2020Justert  budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
Oppvekst og utdanning   
Stab Oppvekst og utdanning36 07738 27548 570
Barnehage1 182 9311 176 7011 176 130
Ressurssenter for styrkte barnehagetilbod104 451104 38689 897
Grunnskule1 593 6801 598 1971 536 465
Johannes læringssenter112 785118 617110 922
Stavanger kulturskule43 61344 32543 194
Pedagogisk-psykologisk teneste49 65550 17648 033
Ungdom og fritid63 56364 84069 328
Helsestasjon og skulehelsetenesta97 30999 36586 792
EMbo44 73146 71748 959
Barnevernstenesta264 305273 323268 289
Sum Oppvekst og utdanning3 593 1003 614 9223 526 579
Helse og velferd   
Stab Helse og velferd63 67959 41865 810
Helse- og velferdskontor322 166301 389331 304
Nav348 946352 876299 009
Fysio- og ergoterapitenesta77 39072 95070 019
Helsehuset i Stavanger23 73423 22120 762
Heimebaserte tenester460 832457 855380 277
Bufellesskap528 982529 161536 503
Alders- og sjukeheim958 493959 905946 597
Stavanger legevakt76 20270 72065 921
Rehabiliteringsseksjonen58 98859 91959 512
Arbeidstreningsseksjonen14 61015 83916 397
Bustadkontoret8 3048 2108 111
Flyktningseksjonen102 348105 841100 163
Dagsenter og avlastingsseksjonen209 728211 199184 483
Tekniske heimetenester7 1359 1088 301
Krisesenteret i Stavanger12 99112 86813 157
Sentrale middel levekår-176 204-179 935-112 061
Sentrale middel legeteneste131 031127 34983 109
Sum Helse og velferd3 229 3533 197 8933 077 374
By- og samfunnsplanlegging   
Stab By- og samfunnsplanlegging11 81915 7878 062
Byggjesakavdelinga3 9364 5745 760
Byutvikling27 69826 11624 941
Beredskap og samfunnsutvikling11 72611 50818 661
Kart og digitale tenester17 40117 27917 301
Sum By- og samfunnsplanlegging72 58175 26474 725
Bymiljø og utbygging   
Stab strategi og målstyring6 5189 0059 634
Juridisk38671910 670
Byggforvaltning296 942304 624309 304
Byggjeprosjekt8 6616 9464 531
Park og veg182 558189 802172 395
Idrett112 766115 376102 458
Vassverket93500
Avløpsverket1 08600
Renovasjon26 67214 268140
Miljø1 2983 72012 636
Triangulum1 1369860
Sum Bymiljø og utbygging638 958645 446621 768
Innbyggjar- og samfunnskontakt   
Smartby11 84214 38213 638
Næring34 38145 17528 002
Kommunikasjon10 99510 89810 200
Kultur192 339192 798187 099
Innbyggjardialog29 20235 13232 511
Stab Innbyggjar- og samfunnskontakt4 3273 8564 272
Politisk sekretariat10 89216 10614 033
Sum Innbyggjar- og samfunnskontakt293 977318 347289 755
Kommunedirektør, stab og støttefunksjonar   
Kommunedirektør14 37413 7587 754
Kommuneadvokat6 2337 1807 244
Stab og støtte337 114353 214339 560
Sum Kommunedirektør, stab og støtte funksjonar357 721374 152354 558
Sum Felles inntekter og utgifter375 193486 064622 952
Sum 8 560 8838 712 0878 567 711
Av dette   
Avskrivingar-530 203-330 383-328 770
Motpost avskrivingar530 203330 383328 770
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond53 918-31 335-760
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond-6 600-6 365-3 265
Sum korrigeringar47 318-37 700-4 025
Korrigert sum løyvingar drift, netto8 513 5658 749 7878 571 736
Last ned tabelldata (Excel)

Løyvingsoversikt investering del 1

Løyvingsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRekneskap 2020Justert budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
1 Investeringar i varige driftsmiddel26 1 003 720 1 081 833 1 178 458
2 Tilskot til andres investeringar26 4 307 00
3 Investeringar i aksjar og delar i selskap5 26 309 27 532 23 632
4 Utlån av eigne middel6 75 330 270 760 270 760
5 Avdrag på lån 000
6 Sum investeringsutgifter  1 109 666 1 380 125 1 472 850
7 Kompensasjon for meirverdiavgift  99 643 136 574 136 462
8 Tilskot frå andre  157 174 117 988 47 100
9 Sal av varige driftsmiddel  55 020 45 000 132 000
10 Sal av finansielle anleggsmidlar5 220 220 0
11 Utdeling frå selskap 000
12 Mottekne avdrag på utlån av eigne middel6 63 525 65 927 65 927
13 Bruk av lån  521 932 717 362 637 041
14 Sum investeringsinntekter  897 513 1 083 071 1 018 530
15 Vidareutlån6 424 160 320 000 220 000
16 Bruk av lån til vidareutlån  424 160 320 000 220 000
17 Avdrag på lån til vidareutlån6 180 396 126 220 126 220
18 Mottekne avdrag på vidareutlån6 180 396 126 220 126 220
19 Netto utgifter vidareutlån 000
20 Overføring frå drift  252 298 252 190 259 334
21 Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond13 2 708 747 0
22 Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond - 42 852 44 117 194 986
23 Dekning av tidlegare års udekt utgjorde24000
24 Sum overføring frå drift og netto avsetningar  212 153 297 054 454 320
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)24000
Last ned tabelldata (Excel)

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar investering

Disposisjonar som er gjorde i samsvar med § 4-1, § 4-5 og § 4-6 for investeringsrekneskapen kjem slik fram:

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar investering § 5-9 2020
Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter vidareutlån -16 723
Sum budsjettdisposisjonar 299 123
Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar)282 399
Stryking av bruk av lån -195 430
Stryking av bruk av ubunde investeringsfond -86 969
Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 0
Last ned tabelldata (Excel)

Løyvingsoversikt investering del 2

ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2020Justert budsjett 2020Opprinnelig budsjett 2020
Oppvekst og utdanning    
3722003Utstyr oppvekst 1 459 1 376 0
3722006Inventar Finnøy sentralskole 559 559 0
3730401Inventar og utstyr barenvernstjenesten 679 1 944 0
3844065Skoler investering i IKS/smartteknolologi 2 486 6 000 0
Helse og velferd    
3713000Opprettelse av to sykepleieklinikker 284 400 400
3733003Biler 1 515 1 500 1 500
3733005EKG-system Stavanger legevakt 544 500 0
3733006Nødnettoperatørplasser 2 stajoner, Stavanger legevakt0 424 0
3733007Inventar og utstyr, nye lokaler for dagtilbud0 1 500 0
3733009Flytting 2019 hjemmebaserte tjenester 554 554 0
3733010Lervig sykehjem utstyr00 2 000
3735001Flytting Tinngata 198 00
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem 160 00
3833002Velferdsteknologi 2 367 3 500 20 000
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 4 000
By- og samfunnsplanlegging    
3717000Planleggingsbidrag dobbeltspor Jærbanen00 2 000
3833003Områdeløft Hillevåg 00 2 000
Bymiljø og utbygging    
1000Kjøp/salg eiendommer0 3 332 5 300
128Urban Sjøfront 24 00
4021Barnehager inventar og utstyr 158 1 000 1 000
4028Uforutsett rehab. bygg tekniske tjenester 330 500 0
4504Ballbinge Vestre Åmøy0 50 50
4700Rehab. adm.senter 721 1 982 1 000
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 2 317 2 500 2 500
4705Uforutsett rehab. barnehager 4 153 7 000 2 000
4706Uforutsett rehab. skoler 665 2 500 2 500
4711Rehab. institusjoner/bofellesskap, mv. 12 906 11 200 600
4712Rehab. idrettshaller 299 500 6 500
R5017Bofellesskap Eltarvåg, 4 plasser 19 114 19 400 1 000
R6509Mosterøy skole rehabilitering 101 145 0
R6517Rehabilitering yttertak kulturhuset/meieriet 1 184 3 500 0
R6519Riving Bru gamle skole0 50 0
R6565Oppgradering omsorgsboliger 87 400 0
R6577Rehabilitering Rennesøy skole 75 100 0
R6580Kunstgressbanen Mosterøy 10 200 0
R6589Rehablitering Fjøløy fort 13 2 140 0
R7047GS-vei Sokn 1 039 00
R7048Fortau Vikevåg ved sykehjemmet 10 550 0
R7588ENØK-tiltak kommunale bygg Rennesøy 1 541 3 000 0
9991Generell fin. salg av eiendom/råmark 1 414 00
384409Lervigskvartalet 26 073 19 000 18 000
387417Nytt sykehus 45 090 00
387631Separering 75 00
3716005Kjøp av nye søppelspann 2 946 1 800 1 800
3716072Nedgravde containere 3 318 2 300 2 300
3726004Byomforming 14 337 16 000 16 000
3726026Vannledninger, utbyggingsområder 2 259 3 000 3 000
3726027Fornyelse, renovering 45 214 38 000 38 000
3736011Byomforming 43 201 35 000 20 000
3736030Fornyelse og renovering 43 804 42 000 50 000
3744001Stavanger forum ny gasskjele 2018 48 00
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav 19 095 22 000 17 000
3744014Skole beredskap 28 00
3744017Madlavoll skole, rehabilitering el-tavle 622 750 0
3744024Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak 463 2 000 2 000
3744025Sykehjem, teleslynge-/IT-anlegg00 2 000
3744026Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel 435 1 000 2 800
3744027Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg0 1 500 1 500
3744028Software, oppgradering 1 300 2 200 2 200
3744029Kortleser på medisinskap 546 1 000 1 000
3744030Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg0 1 000 3 000
3744031Hundvåg skole, oppgradering av el-anlegg 4 466 3 000 3 000
3744032Tou aterlierhuset, vinduer 22 1 200 1 200
3744033Blidensol sykehjem, rehabilitering av bad0 2 000 2 000
3744034Stokka sykehjem, pilot solenergianlegg 16 3 000 3 000
3744035Stokka sykehjem, oppgradering av sd-servere0 2 500 2 500
3744036Rosendal bofellesskap, oppgradering ny stue 3 207 2 000 2 000
3744037Oppgradering av omsorgsboliger for eldre0 500 500
3744038Fløyen bokollektiv, utbygging av lagringsplass00 1 500
3744039Håndball EM, leie av tribuner00 2 000
3744040Mulighetsstudie tomt/areal til barnehage0 1 000 1 000
3744041Olav Kyrres gate 19 - ombygging og endring 2 693 1 0
3765003Løkker, baner, skate 1 628 1 625 6 225
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 1 738 2 000 0
3765021Rehabilitering parkanlegg 1 133 250 700
3765023Prosjekt friområde 14 007 17 950 10 000
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0 1 500 3 000
3766010Sykkel00 2 250
3766013Nye veianlegg00 2 100
3766014Trafikksikkerhet 4 766 1 575 15 925
3766015Gatelys 10 305 8 000 12 200
3766017Miljø og gatetun00 11 000
3766019Asfaltering 5 162 5 000 5 000
3766052Rehabilitering00 1 500
3766062Sentrum0 150 6 000
3766063Strandsti Gausel 368 368 0
3766910Utearealer skoler00 11 000
3766911Lunde skole, oppgradering av skolegård 157 00
3788006Austunsletta - BATE 850 850 0
3806001El-biler utbygging00 2 000
3826003Lekkasjereduksjon 953 1 000 1 000
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 169 240 240
3826006Tiltak i Finnøy - vann 20 00
3826007Tiltak i Rennesøy - vann 343 00
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering00 2 000
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering 21 364 20 000 10 000
3836005Kjøretøy og utstyr, avløpsverket0 860 860
3844002Varmesentral Olav Kyrres gate 19 79 00
3844003Olav Kyrres gate 19 og Stavanger svømmehall, rehabiltering 5 098 2 800 0
3844007Madlamark skole, nybygg 95 025 96 300 100 000
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 1 471 1 000 18 000
3844013Tastaveden skole, rehabilitering 7 737 10 000 20 000
3844016Gautesete skole, rehabilitering 12 989 21 400 0
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 16 407 15 000 39 000
3844025Stavanger idrettshall, garderober / fasade 585 00
3844035Nylund skole, utbygging 9 872 15 500 15 500
3844045Schancheholen brannstasjon 37 362 50 000 64 500
3844046Lervig brannstasjon 3 251 5 000 10 000
3844047Hundvåg kirke, rehabilitering 5 019 5 000 27 000
3844049Tasta barnehage- 78 00
3844050Tastavarden barnehage 27 699 27 500 20 000
3844051Ytre Tasta barnehage, utvidelse 19 694 21 750 10 800
3844059Sunde og Kvernevik bydelshus 223 1 100 3 500
3844060Nye Tou, 2. byggetrinn- 10 839 00
3844063Madlamark skole, idrettshall 404 00
3844065Skoler investering i IKS/smartteknologi00 2 000
3844067Energitiltak - ENØK pakke 3 1 604 1 700 0
3844068Energitiltak klimasatsinger 23 00
3844069Energikonvertering - Skeie skole00 3 500
3844072Barnehager med inntil 10 avdelinger på Hundvåg 5 364 5 000 25 000
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 14 288 10 000 10 000
3844074Stavanger legevakt, mulighetsstudie 320 500 1 000
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene00 5 000
3844078Nytt bofellesskap på Hinna 22 824 25 854 18 200
3844082Nye Tou 3. byggetrinn 40 900 49 300 34 500
3844083Sykkelparkering i underetasjen til OK23 9 377 8 000 6 000
3844084Tomt til barnehageformål på Våland- 758 0 10 000
3844085Tomt til fremtidig barnehageformål på Hundvåg0 4 000 4 000
3844086Legevakten, midlertidige kontorlokaler 1 450 00
3844089Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem00 2 000
3844090Faste tribuneplasser i storhallen 142 00
3844091Rådhuset, rehabilitering 1 108 1 500 10 000
3844094Godalen barnehage 1 384 2 900 10 000
3844095Finnøy teknisk lager 8 1 000 1 000
3844096Brannstasjon nybygg 42 100 13 900
3844097Fjøløy, kommunal egenandel befalmesse0 375 375
3844101Kvernevik og Sunde bydelshus, rekkefølgekrav 321 2 750 2 750
3844102Vikevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger 331 1 875 1 875
3844103Kommunale boliger, brannsikring0 188 188
3844104Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering 8 1 000 4 000
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap00 5 000
3844106Kvalaberg skole, ny energiløsning fjernvarme0 1 000 1 000
3844107Skolebygg, oppgradering av SD-servere 2 156 3 000 3 000
3844108Kvernevik skole, renovering 1 202 5 000 40 000
3844109Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen 948 1 000 1 000
3844110Finnøy pleie- og omsorgsenter - utbygg 3 086 5 000 10 000
3844111Erichstrups gate ombygging og innredning0 500 500
3844113 L47 nye lokaler, mulighetsstudie0 1 000 1 000
3844114Ramsvigtunet utvidelse 10 545 7 000 20 000
3844115Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitesutvidelse 343 2 000 2 000
3844116Vaulen idrettshall 5 1 000 1 000
3844118Olav Kyrres gate 23, beredskapssentral 179 1 0
3844120Rehabilitering, tiltakspakke 2020 933 25 500 0
3844122Mosvannsparken mulighetsstudie/dagsenter 81 2 000 0
3844123Akropolis muilghetsstudie 104 1 000 0
3862005Tiltak i Finnøy0 4 000 4 000
3862006Tiltak i Rennesøy 11 863 10 900 10 900
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 2 376 2 550 0
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt 2 140 3 100 350
3865026Treningspark på Emmaus 5 017 100 0
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 9 652 10 000 10 000
3866003Konserthuset 30 00
3866006Tivolifjellet 415 00
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 10 930 13 500 15 000
3866008Økt opparbeidelse av friområder 400 1 350 3 000
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 2 495 3 100 0
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 5 110 11 438 2 500
3866015Gatelys byggeprosjekt 4 269 1 950 0
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 13 492 13 050 0
3866018Rehab sykkelruter 8 724 3 000 3 000
3866032Kongsgata prosjektering og rehabilitering 104 500 7 500
3866037Barnehage uteområder 4 019 3 000 5 925
3866038Forprosjekt uteområde rådhuset0 100 0
3866039Tou Scene uteområde 568 1 000 4 500
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 12 745 10 250 10 250
3866043Sandlekeplass Husabøryggen 1 00
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 2 284 1 252 0
3866062Sentrum, byggeprosjekt 2 564 4 350 500
3866065Overtakelse fylkesveier 2 434 00
3866066Bymiljøpakken 21 003 849 0
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i HØP 1900 2 000
3866069Vassøy kunstgress 1 226 00
3866071Park i Lervig00 4 000
3866072Nytorget 1 828 1 800 3 000
3866073Realisering av GS-vei Østhusvik/Hanasand00 10 000
3866074Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien og Vakthusveien0 80 2 500
3866076Bruer/kaier rehabilitering 744 6 250 6 250
3866077Resultattavler 470 1 700 0
3866078Minnesmerke over krigsseilerne 14 260 0
3866079Tursti langs Gandsfjorden 282 00
3866080Aktivitetsanlegg0 2 000 0
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 17 222 14 605 5 600
10204002Rehabilitering, tiltakspakke 20200 16 0
39137633Sanering avløp poa 2013 324 00
391265003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt 4 118 2 300 1 000
391266091Kulvert over motorveien 250 250 0
391365003Løkker, baner, skate og nærmiljø, byggeprosjekt 218 300 0
391365032Kunst i offentlig rom (lekeplasser), byggeprosjekt 332 1 000 1 000
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 1 785 4 0
391366018Sykkelstrategi0 15 000 20 000
391366020Gang-/sykkelsti Austre Åmøy 1 254 2 500 5 000
391444821Domkirken 2025 36 294 30 000 62 000
391465026Levekårsløft Storhaug 118 600 0
391466014Diverse veier 3 682 32 0
391466015Diverse 251 00
391974173Nytt sykehus K7805 kommunale anlegg 13 00
Innbygger- og samfunnskontakt    
7081Kunstnerisk utsmykking 2 525 00
3844066Investering smartteknologi0 6 000 6 000
3844088Vikingsenteret forprosjekt0 1 000 0
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner    
3711007IT-systemer microsoft azure datalake 54 00
3711009Trådløst nettverk i barnehager + sfo 627 1 518 0
3711010Regnskap kundebehandlingsystem og remittering autopay0 450 450
3711011Regnskap robotisering fakturering0 300 300
3811002Avvik og varslingssystem0 800 800
3844105Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap 8 238 7 300 0
3880008Innbyggertorg 49 00
Felles inntekter og utgifter    
R1257IKT-oppgraderinger i Rennesøy0 625 625
9990Generell finansiering 1 273 917 0
378002Maskiner IUA 135 00
378008Tilstandsvurdering 6 bygg med vernestatus0 250 0
3844092Herbarium 6 937 11 230 7 850
3866072Nytorget00 1 920
3880008Innbyggertorg 13 485 22 146 9 500
3880009Innbyggertorg Vikevåg 2 158 16 222 10 500
3888009Hundvåg gravlund0 5 000 5 000
3888013Austre Omboveg 1 750 00
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvartalslekeplass 366 193 0
4800002Hinna Park AS, infrastruktur 320 171 0
4800003Tou Næringspark, infrastuktur 510 268 0
4800004JM Norge AS 211 114 0
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0
4800006Justering egne bygg 723 724 0
4800008Hinna Park AS - ledningsnett 826 00
4800009Hinna Park AS - grøntanlegg 135 135 0
4800010Hinna Park AS, vei og va-anlegg- 66 45 0
4800011Hinna Park AS friområde / grøntanlegg 635 635 0
4800014Møldalhagen AS - vei og va-anlegg 290 159 0
4800015Tastarustå 2011 1 010 766 0
4800016Øvre Straen 2012 16 16 0
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0
4800018Ipark Eiendom, 2017 vei- og va anlegg 29 19 0
4800019JM Norge 2017 vei 170 90 0
4800020Husabøryggen 2018, kvartalslekeplass 121 64 0
4800022Hinna Park 2018 friområde 2011 44 23 0
4800023Hinna Park 2018 promenade 2012 67 35 0
4800024Hinna Park 2018 park 2013 119 63 0
4800025Hinna Park 2018 vikingtrekanten 2014 31 16 0
4800026Hinna Park 2018 friområde 2015 38 20 0
4800028Jadarholm 2018 516 277 0
4800029Østre Hageby 2019 139 81 0
4800030Herbarium Stavanger AS - park og vei 19 065 19 065 0
4800031Solborg/Kristen friskole - va-anlegg 5 434 3 689 0
4800032Rennesøy - Mehus Eiendom AS - vei 104 65 0
4800033Rennesøy - Skorpefjellet AS - vei, park og va-anlegg 805 606 0
4800034Rennesøy - Midgard 1 AS - vei, park og va-anlegg 7 696 5 170 0
4800035Finansparken Bjergsted - park 8 535 8 530 0
Sum investeringer i varige driftsmidler  1 008 028 1 081 833 1 177 458
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote12/31/20201/1/2020
A. Anleggsmidlar  31 531 232 30 632 055
I. Varige driftsmiddel4 15 605 332 15 619 080
1. Faste eigedommar og anlegg4,18 14 811 111 14 855 522
2. Utstyr, maskiner og transportmiddel4 794 221 763 558
II. Finansielle anleggsmidlar  4 977 000 4 719 568
1. Aksjar og delar5 962 051 935 963
2. Obligasjonar 00
3. Utlån6 3 125 869 2 934 512
4. Konserninterne langsiktige fordringar 6,23 889 079 849 093
III. Immaterielle eigedelar 00
IV. Pensjonsmiddel11 10 948 900 10 293 407
B. Omløpsmiddel1 3 837 973 3 783 226
I. Bankinnskot og kontantar  2 068 223 2 022 851
II. Finansielle omløpsmiddel7 568 024 548 592
1. Aksjar og delar 00
2. Obligasjonar7 568 024 548 592
3. Sertifikat 00
4. Derivat 00
III. Kortsiktige fordringar  1 201 726 1 211 783
1. Kundefordringar22 149 568 182 156
2. Andre kortsiktige fordringar22 482 251 469 279
3. Premieavvik11,22 527 112 560 054
4. Konserninterne kortsiktige fordringar 22,23 42 794 294
Sum eigedelar  35 369 205 34 415 281
EIGENKAPITAL OG GJELD   
C. Eigenkapital  12 361 456 1 382 594
I. Eigenkapital drift  1 294 600 1 099 010
1. Disposisjonsfond  1 058 646 796 509
2. Bundne driftsfond13,14 235 954 134 576
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen2400
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen240 167 924
II. Eigenkapital investering  323 729 283 584
1. Ubunde investeringsfond  274 620 231 767
2. Bundne investeringsfond13 49 109 51 817
3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen2400
III. Annan eigenkapital  10 743 128 9 744 718
1. Kapitalkonto2 10 785 579 9 787 170
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
3. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering300
D. Langsiktig gjeld  21 217 277 21 484 630
I. Lån9,23 9 896 621 9 648 717
1. Gjeld til kredittinstitusjonar  2 902 621 3 652 917
2. Obligasjonslån  6 930 000 5 930 000
3. Sertifikatlån 00
4. Konsernintern langsiktig gjeld 9,23 64 000 64 000
5. Anna langsiktig gjeld  0 1 800
II. Pensjonsforplikting11 11 320 656 11 835 913
E. Kortsiktig gjeld1 1 790 472 1 803 339
I. Kortsiktig gjeld  1 790 472 1 803 339
1. Leverandørgjeld  443 921 456 529
2. Likviditetslån 00
3. Derivat 00
4. Anna kortsiktig gjeld  1 346 551 1 346 810
5. Premieavvik 00
Sum eigenkapital og gjeld  35 369 205 34 415 281
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemiddel  499 196 668 038
II. Andre memoriakonti  21 066 24 621
III. Motkonto for memoriakontiene - 520 262 - 692 658
Last ned tabelldata (Excel)

Rekneskapsprinsipp

Kommunerekneskapen er regulert i kommunelova § 14-6 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunar og fylkeskommunar osb.

Årsrekneskapen er ført i overenstemmelse med god kommunal rekneskapsskikk, herunder kommunale rekneskapsstandardar (KRS), gitt ut av foreining for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS).

Rekneskapsprinsipp

Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal visa alle økonomiske middel som er tilgjengelege i året, og anvendinga av desse. Arbeidskapitalprinsippet er kjernen i det finansielt orienterte rekneskapssystemet.

Rekneskapen blir ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikkje blir gjort frådrag i inntekter for tilhøyrande utgifter, og heller ikkje frådrag i utgifter for tilhøyrande inntekter.

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjende utgifter og inntekter, som omhandlar kommuneverksemda gjennom året, skal komma fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året, anten dei er betalte eller ikkje.

I den grada enkelte utgifter, utbetalingar, inntekter eller innbetalingar ikkje kan fastsetjast eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, blir registrert eit anslag i årsrekneskapen (beste estimat).

Driftsrekneskapen viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen. Investeringsrekneskapen viser utgiftene til kommunen i samband med investeringar og utlån med vidare, og dessutan korleis desse er finansierte.

Driftsrekneskapen til kommunen viser årlege avskrivingar, som er årlege kostnader som følgje av forbruk av aktiverte driftsmiddel. Avskrivingane påverkar kommunens brutto driftsresultat, men blir nulla ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belasta med årets avdrag, som er utgifta relatert til forbruk av aktiverte driftsmiddel som skal påverka kommunens netto driftsresultat.

For lån er berre den delen av lånet som faktisk er brukt gjennom året, ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er registrert som memoriapost. Kommunen har porteføljefinansiering av investeringane.

Andre prinsipp

Sjølvkostutrekningar

På dei områda der sjølvkost er sett som den rettslege ramma for kva kommunen kan krevja av gebyrinntekter, bereknar kommunen sjølvkost etter forskrift om utrekning av samla sjølvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyr (sjølvkostforskrifta) gjeldande frå 01.01.20.

Finansielle omløpsmiddel

Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel inngår i ein handelsportefølje, og er vurdert til marknadsverdi pr. 31.12.

Urealisert gevinst/tap blir behandla i tråd med finansreglementet til kommunen.