Årsrapport 2020

12.2.3 Sjekkliste for leiarar

Internkontrollområde
        Internkontrollområde

Internkontrollområde:
 styring
 medarbeidarar
 økonomi
 informasjonstryggleik og personvern
 HMS/arbeidsmiljø
 innkjøp
 arkiv
 beredskap

Sjekkliste for leiarar blei innført i 2020 som eit rapporteringsverktøy innanfor internkontroll for å erstatta tidlegare enkeltrapporteringar og styrka den heilskaplege internkontrollen. Sjekklista er del av verksemdsstyringssystemet Plattformen og består av utvalde internkontrollområde. Kommunalsjefar, avdelingssjefar og verksemdsleiarar i kommunen svarer på sjekklista i samband med tertial- og årsrapporteringa. Samla svarprosent for kommunen var 68 prosent for 2020 (høvesvis 68, 62 og 75 prosent). Avdekte risikoområde blir vidareformidla til leiargrupper i tenesteområda, hovudarbeidsmiljøutval, arbeidsmiljøutval og avdelingar med fagleg ansvar for internkontrollområda, og blir brukte vidare i forbetringsarbeidet til kommunen.