Årsrapport 2020

12.1 Innleiing

Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll
        Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll

Kommuneloven kapittel 25 Internkontroll

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året

Stavanger kommune har i 2020 vidareutvikla den heilskaplege verksemdsstyringa og internkontrollen for å kunna ta hand om rolla kommunen har som tenesteytar, samfunnsutviklar, myndigheitsutøvar, demokratisk arena og arbeidsgivar. Verksemdsstyring er summen av dei strukturane, prinsippa, prosessane og verktøya som organisasjonen bruker til planlegging, gjennomføring, oppfølging og utvikling av aktivitetane til organisasjonen. Verksemdsstyringa bidreg til å realisera visjonen til Stavanger kommune, verdiar, mål og strategiar.

God internkontroll inneber å vera systematisk og risikobasert, og å vera trygg på at kommunen leverer gode tenester med riktig bruk av tilgjengelege ressursar. Sjølv om kapittel 25 i kommunelova, som handlar om internkontrollen i kommunen, ikkje tredde i kraft før 1. januar 2021, har dette vore lagt til grunn for internkontrollarbeidet i 2020.

For å legga til rette for ei styrkt heilskapleg verksemdsstyring og internkontroll på overordna nivå har Stavanger kommune teke i bruk og vidareutvikla digitale verktøy for høvesvis styring og kvalitet.