Årsrapport 2020

11.3 Stavanger byggdrift KF

ÅRSBERETNING 2020

Stavanger byggdrift KF (SBD) ble etablert i 2001 som et kommunalt foretak opprettet i samsvar med kommuneloven §11. Vi er for tiden 404 ansatte som fordeler seg på ansvarsområder innen renhold, kjøkken og kantinedrift, drift/vedlikehold, prosjekt, boligselskaper og støtte/stabsfunksjoner som regnskap, personal HMS/KS og administrasjon. Foretaket sørger for drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. I tillegg leverer vi tjenester til ulike borettslag og sameier. Vi leverer også måltider til sykehjem og barnehager fra eget produksjonskjøkken som er etablert på Stokka. Nytt av året som er i gang er prøveordning med skolemat til elever på utvalgt skoler.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

SBD sine oppgaver er definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) :

 1. Stavanger Byggdrift KF skal forestå drifts-, vedlikeholds-, og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket kan også forestå produksjon og distribusjon av mat. Foretaket kan videre tillegges andre oppgaver av Stavanger kommune etter avtale.
 2. Stavanger Byggdrift KF skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, forutsatt at dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.
 3. Stavanger Byggdrift KF skal ha en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 4. Stavanger Byggdrift KF kan innenfor styrets myndighetsområde ta initiativ til å etablere interkommunale samarbeidsløsninger som vil styrke tjenestetilbudet overfor kommunen og gi en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
 5. Stavanger Byggdrift KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets fagkompetanse innenfor de ulike virksomhetsområdene.
 6. Stavanger Byggdrift KF skal utvikle tjenestetilbudet overfor kommunen i tråd med endringer i prioriteringer og behov.
 7. Stavanger Byggdrift KF skal bidra til en konstruktiv samhandling med bestillerenhetene. Samhandlingen skal preges av åpenhet, forutsigbarhet og gjensidig respekt for de ulike funksjonene partene ivaretar.
 8. Stavanger Byggdrift KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil.

SBD er utfører av de eiendomsrettede drifts-, vedlikeholds- og rengjøringstjenestene Stavanger kommune etterspør. Foretaket er utfører i bestiller og utførermodellen. Stavanger forvaltning er foretakets største bestiller av vaktmester og renholdstjenester. Det er en god og utstrakt kontakt på operativt nivå med faste møter hver mnd. gjennom året.  Samarbeidet fungerer godt og det er etablert gode møtetreffpunkt for å finne bedre og smartere løsninger på tjenestenivå.

Andre større bestillere er Stavanger Boligbygg KF (SB) som bestiller oppdrag for utførelse i kommunale boliger, både prosjekter, oppussing/istandsetting og akuttjobber. I 2020 har vi endret organisasjonen på nivå under leder basert på samarbeidsutvikling med SB. Det ble i 2019 utarbeidet en handlingsplan hvor begge foretak har bidratt til å forenkle og effektivisere tjenesteområdet til fordel for begge foretak og «kommunekassen». Foretaket har utviklet seg i tråd med forventninger fra kunde, eiere og innspill fra ansatte.

I det nyeste forretningsområdet med salg av kompetanse og trygghet til borettslag og sameier har vi som en følge av saken om å tilbakeføre foretaket til basis, valgt å stoppe salgsarbeidet. Vi vedlikeholder allerede inngåtte avtaler (12 stk. fastpriskontrakter) med kunden i fokus. I og med at dette området er til privatmarkedet skilles det med klare linjer i alle ledd på privat og kommunal drift. Forretningsområdet og dets skiller er tidligere avstemt sammen med Rogaland Revisjon.

Helse og Velferd er bestillere til mat for sykehjemsbeboere. SBD driver kommunens eneste sentralkjøkken som produserer etter «sous vide» metoden og leverer mat til flere sykehjem med postkjøkken. SBD har fra 2016 driftet kantinen i Olav kyrresgt.23 og har utviklet denne basert på eier og kundens forventninger. Sentralkjøkkenet og kantinen ledes av en og samme leder hvor tjenesteområdet er døpt om til Måltidsutvikling. Måltidsutvikling leverer i dag også varmt fiskemåltid til enkelte barnehager som tilbakemeldes som meget positivt. Grunnet pandemien ble de i 2020 et lengre opphold i denne leveransen grunnet stor arbeidsmengde i barnehagene. Måltidsutvikling deltar også i prosjektet med skolemat til utvalgt skoler. Her leverer vi lunsjpakker til flere elever ved de ulike skolene.

SBD leverer flere tjenester til andre kommunale virksomheter som blant annet Stavanger Parkering, Stavanger utvikling KF, Sølvberget KF og Vann/avløpsavdelingen på Forus, ansatte i kommunen og kommunens leietakere i formålsbygg. Vi har også et utstrakt samarbeid med Stavanger Natur & Idrettsservice KF, spesielt innen samhandling i forbindelse med arbeidet frem mot nye Stavanger, pandemien og tilbakeføringen av foretakene til basis. Dette arbeidet har styrket seg de siste årene på en meget god måte. Stavanger byggdrift KF har gjennom flere år utviklet seg til å bli en dyktig og samhandlende leverandør til mange av foretakene og avdelingene/virksomhetene i Stavanger kommune og lever etter mottoet ME FIKSE DET!

Økonomisk oversikt - drift 2020    
 NoterRegnskapReg. budsjettOppr.budsjet
Driftsinntekter    
1 Rammetilskudd 000
2 Inntekts- og formuesskatt 000
3 Eiendomsskatt 000
4 Andre skatteinntekter 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre12 345 853 601 315 964 834 360 964 834
7 Brukerbetalinger 000
8 Salgs- og leieinntekter12 6 028 349 12 185 372 12 185 372
9 Sum driftsinntekter  351 881 950 328 150 206 373 150 206
Driftsutgifter    
10 Lønnsutgifter9 164 345 162 165 551 363 174 037 363
11 Sosiale utgifter9 47 271 743 49 522 260 60 766 260
12 Kjøp av varer og tjenester13 103 235 251 107 806 023 135 906 023
13 Overføringer og tilskudd til andre14 15 588 685 20 000 20 000
14 Avskrivninger3 740 279 00
15 Sum driftsutgifter  331 181 120 322 899 646 370 729 646
16 Brutto driftsresultat  20 700 830 5 250 560 2 420 560
Finansinntekter og -utgifter    
17 Renteinntekter  978 837 786 065 1 200 000
18 Utbytter 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 000
20 Renteutgifter  14 746 15 000 15 000
21 Avdrag på lån 000
22 Netto finansinntekter  964 091 771 065 1 185 000
23 Motpost avskrivninger3 740 279 00
24 Netto driftsresultat  22 405 199 6 021 625 3 605 560
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:    
25 Overføring til investering - 1 065 322 - 2 000 000 - 2 000 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond  00
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - 22 727 765 - 387 887 1 000 000
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk  1 387 887 1 387 887 0
28 Dekning av tidligere års merforbruk 000
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 22 405 199 - 1 000 000 - 1 000 000
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 5 021 625 2 605 560
Tabell 11.1 Økonomisk oversikt - drift 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har et netto driftsresultat på kr 22,4 mill. Dette er betydelig bedre enn fjorårets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 1,4 mill. Årets regnskap er satt opp etter nye forskrifter med virkning fra 2020. Egenkapitalen er ytterliggere styrket fra 11,2% til 20,9% som tilsvarer god i henhold til eierstrategier.

Det var mange usikkerhetsmomenter når budsjettet for 2020 skulle settes opp høsten 2019.

Foretaket fikk i forbindelse med kommunesammenslåing med tidligere Finnøy og Rennesøy tilført nye medarbeidere med påfølgende arbeidsoppdrag. Omfanget var ikke helt klargjort når budsjettet ble lagt. Vi fikk også ansvaret for renhold som tidligere var lagt under Ungdom/fritid.

Årets lønnsoppgjør ble svakere enn beregnet i våre opprinnelige budsjetter. Også refusjoner og lavere arbeidsgiveravgift grunnet pandemien har redusert lønnskostnaden ytterligere. Timeprisen for våre oppdrag var allerede fastlagt. Særlig for vår renholdsavdeling som fikk vesentlig større oppdragsmengde, både i forbindelse med ekstravask knyttet til Covid19 og til renhold av bygg i Tasta bydel har gitt avdelingen et godt resultat i 2020.

Også for drift og prosjekt avdelingen har oppdragsmengden på salg av timer vært god. På vårparten så vi derimot at varer og tjenester for videresalg var negativt i forhold til budsjett. Utover året har dette tatt seg opp og samlet gitt et godt resultat. I vårt nye satsningsområde borettslag/sameier var det god driv i avdelingen med utstrakt strategi og salgsarbeid til kundegruppen. I løpet av kort tid hadde vi fått flere kontrakter med borettslag og ikke minst et meget godt samarbeid med boligbyggelaget Obos. Vi fikk tillit basert på vår kunnskap og samfunnsengasjement, – og ble en foretrukken leverandør. I løpet av sommeren ble det besluttet å ikke drive aktivt salgsarbeid grunnet saken om tilbakeføring. Dette vises også i regnskapsmessig resultat. Budsjettmessig la vi opp til balanse mellom inntekt og resultat for 2020.

Kantinen i OK 23 har vært nedstengt store deler av året grunnet Covid19. I den forbindelse ble det tilbakebetalt til Stavanger kommune deler av driftstilskuddet. For å ivareta og styrke beredskapsplanene på matleveranse under pandemien er det etablert et eget produksjonskjøkken på Forum. Foretakets investering (kostnad) er blitt viderefakturert kommunen. I starten produserte og leverte vi mat til hjemmeboende som er resultat av at dagsentrene på sykehjemmene stengte. Videre drift fra Forum har vært prosjektet skolemat. Kjøkkenavdelingen har vært igjennom endringer og effektivisering, både i form av lavere bemanning, smartere løsninger, søkelys på matsvinn og økt salg. Resultatmessig har avdeling kjøkken/kantine fått bedre resultat enn budsjettert.

Foretaket har hatt lavere utgifter enn budsjettert og høyere omsetning og ender opp med ett netto driftsresultat på 6,4 % av samlet inntekt.

 Brutto inntekterBrutto driftsresultatNetto driftsresultat etter avsetning pensjonsfond
Drift/prosjekt 168 163 718 6 543 004 6 526 574
Res i % av innt.   3,9 3,9
Renhold 146 472 361 15 245 349 15 233 681
Res i % av innt.   10,4 10,4
Kjøkken 34 123 295 1 124 600 1 122 637
Res i % av innt.   3,3 3,3
Borettslag/sameier 1 219 083 - 1 155 117 - 1 155 117
Res i % av innt.  - 94,8 - 94,8
Tabell 11.2 De ulike avdelingenes resultat for 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Hendelser i 2020

Styret

Nytt styre konstitueres i tråd med valg gjort i Kommunestyret 25. nov. 2019 og ved valg av ansattes representant 8.november 2019. Det nye styret består av Daria Maria Szymaniuk (MDG), Jone Laursen (AP),

Jan Erik Søndeland (V), Fredrik Christensen (Frp) og Anne Jorunn Engelsgjerd (ansattes repr.)

Strategimøte med styret og avdelingslederne ble gjennomført 4. mars med blant annet følgende agenda:

 • Medarbeiderundersøkelsen 2019 og utviklingen de siste 4 årene.
 • Målsetning, org. utvikling, ansvar, IA planer og personaloppfølging
 • Status og utvikling fra forretningsområdene i tillegg til stabsavdelingene (Økonomi, Personal/HMS og digitalisering/utvikling).

2020 har vært et annerledes år på mange måter både for ledelse og ansatte. Etter kommunesammenslåingen tredde i kraft 1.1.2020 var det kommunesammenslåingen startet spesielt for renhold og driftsavdelingen. Mye var gjort på forhånd, men flere oppgaver skulle på plass og tilpasses i løpet av året. Gjennom året er det foretatt endringer med å tilpasse drift og renhold etter Stavanger modellen. Dette har gått relativt greit, både i form av samhandling og forståelse for endringer. En av endringene er vaktavtalen som tidligere var etablert i Rennesøy, som nå er etablert i en og samme felles vaktavtale. Denne avtalen skal evalueres på nytt innen 30. juni 2021. Arbeidet med å tilpasse Stavanger modellen og samhandling fortsetter også i 2021. Samhandling mellom fagavdelingene vil være et tema i tiden fremover, kanskje spesielt ute på øyene. Det utøves i dag et godt arbeid på flere steder hvor tidligere ansatte i Rennesøy og Finnøy utviser stor fleksibilitet.

En av de største og krevende saker er vedtaket i kommunestyret hvor de kommunale foretakene skulle sees på vedr. tilbakeføring til Stavanger kommunes basis organisasjon. Mitt i denne saken kom pandemien. Disse to sakene har krevd mange og lange arbeidsdager og har gått parallelt i hele 2020. Andre oppgaver som utvikling i egen org. ble i vår/sommer nedprioritert i påvente om en beslutning om foretaket skulle bestå eller ei. Vedtaket om tilbakeføring kom i kommunestyret 14. desember.

Tilbakeføring av foretak til basisorganisasjonen

Stavanger kommunestyre behandlet 14.12.2020 sak 114/20 Framtidig organisering av kommunale foretak i Stavanger kommune. Kommunestyret vedtok at foretakene Stavanger Byggdrift KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Sølvberget KF skal tilbakeføres til basisorganisasjonen. Det samme gjelder for Stavanger Boligbygg KF med unntak av de mer forretningsmessige oppgavene i foretaket, som overføres til Stavanger Utvikling KF. Bakgrunnen for vedtaket er at Stavanger kommune skal ha en organisering av kommunens virksomhet som gir helhetlig politisk styring og kontroll av tjenester med ønsket kvalitet innenfor tilgjengelige ressurser. Kommunestyret har videre vedtatt at styrings- og rapporteringslinjene for foretakene overføres til kommunedirektøren fra 01.01.2021. Regnskapet per 31.12.2020 er foretakenes avviklingsregnskap. Avvikling skjer i samsvar med GKRS 10- 3,4 Avvikling av kommunale foretak. Kommunestyret har lagt til grunn at ny organisering og innplassering av ansatte skal være fullført innen 30.06.2021.

Covid 19

I mars når pandemien kom ble mange av arbeidsoppgavene i vedlikehold/prosjektavd. satt på vent, dette spesielt på helse/sykehjemsbygg. En tett og god dialog med bestillere både i kommunens forvaltningsavdeling og Stavanger boligbygg KF gjorde at vi kjapt fikk på plass andre arbeidsoppgaver. Det ble vist stor velvilje fra bestillere til å igangsette oppdrag på et tidligere tidspunkt enn planlagt. Dette slik at vi hele tiden hadde nok oppdrag til våre fagarbeidere. Stavanger byggdrift deltok i utvidelse av legevakt og klargjøring/oppbygging av Expo. Vaktmestrene våre fikk i tillegg endret ansvarsområdene basert på smittevernregler og de ulike beredskapsplaner. For å redusere smitterisikoen skulle ikke vaktmestre eller andre arbeidere være mellom flere bygg på samme tid. Det var derfor en nødvendighet med flere oppgaver på samme tjenesteområdet og en god form for fleksibilitet spesielt fra vaktmestrene.

Tidlig ble det besluttet at i SBD,s regi av leder for kjøkkendrift om å samle alt ang. mat på og til sykehjem skulle inn under samme ledelse hvis situasjonen skulle tilsi dette. Vår leder for kjøkkendrift ble tildelt ledelsen med å samordne dette sammen med kjøkkenledere på de ulike sykehjem. Det ble utarbeidet gode beredskapsplaner med en tydelig struktur med risiko/sårbarhetsanalyser og bemanningsplaner. Vi er stolte over det arbeidet som vår leder fikk til på meget kort tid. Dette arbeidet var særdeles krevende og etter stor innsats var beredskapsplaner på plass med forankring i beredskapsledelsen, BMU og HV.

Vi fikk også på plass et beredskapskjøkken på Expo på rekordtid. Alt fra renhold, avfallshåndtering, bestikk/tallerkener, utstyr og bemanning til produksjon og levering av måltider. Etter at sykehjem stengte ned dagsenter produserte og leverte vi mat til hjemmeboende. Det ble utvist stor arbeidsinnsats fra vårt kjøkkenpersonell både på Stokka og Expo. Vår store bemanning gjorde at vi raskt fikk på plass logistikk med utkjøringen av mat til hjemmeboende. Drift/prosjektavdelingen viste en stor fleksibilitet i denne sammenheng.

Kjøkkenet på Expo er i etterkant åpning av dagsenter benyttet til skolematprosjektet.

I og med at kantinen i Ok 23 ble stengt har vi omdisponert ansatte både til kjøkkenet på Expo, Stokka og renholdsavdelingen.

Renholdsavdelingen fikk mange og endrede arbeidsoppgaver, både med endring av arbeidssted etter nedstenging og forsterket renhold ved åpning igjen av skole og barnehager. Mange renholdere har jobbet mer/overtid i lang periode som følge av dette. Foretaket har også benyttet seg av vikarpoolen på enkelte steder.

Ansatte og ledere på alle nivå har utvist en fantastisk stå på vilje og fleksibilitet gjennom hele året. Uten denne innsatsen ville vi ikke klart å nå målene våre. Jeg kan ikke si annet enn at foretaket har utvist en meget god leveranse i denne tiden. Dette er også gjort tydelig med gode tilbakemeldinger fra våre kunder, bestillere og direktøren i BMU.

Flesteparten av adm. har vært på hjemmekontor store deler av året. Det er blitt hjem transportert både datautstyr og kontorpulter/stoler. Dette for å ivareta at ansatte har et arbeidssted også på hjemmekontor.

Det er gjennomført beredskapsøvelse i avdelingene renhold, drift og kjøkkenet.

Informasjon/kommunikasjon

Daglig leder inkluderes i Utvidet beredskapsgruppe i BMU.

I og med pandemien ble det etablert daglige statusmøter med alle lederne i BMU. Etter hvert ble behovet satt til ukentlige møter som har fortsatt hele året. Disse møtene har vist en god samhandling mellom avdelingene samt en samlet ledelse innen BMU hvor alle foretakslederne ble inkludert på en god måte.

I etterkant møte med BMU har DL gjennomført ukentlige møter med ledergruppen i foretaket. På denne måten sikres fortløpende at ny informasjon kommer raskt ut til alle ansatte.

Samarbeid, medbestemmelse og utvikling

Det er etablert faste møter med ledelsen i foretaket og fagorganisasjonene, både når det gjelder pandemien og medbestemmelse. Fagorganisasjoner som er inkludert i disse møtene er Delta, Fagforbundet og Nito.

Det er også etablert en HMS/Samarbeidsgruppe bestående av personaleder og alle verneombud i foretaket. I tillegg faste møter i AMU hvor både tillitsvalgte, HVO, BHT, og ledelsen deltar. HVO er også fast medlem av etablert utvidet ledergruppe.

DL og leder i forvaltningsavdelingen i Stavanger har gjennomført flere kontaktmøter for å få et tettere, bedre samarbeid som også er benyttet til avklaringer.

Organisasjonsendringer er gjennomført i alle våre avdelinger med en tydeligere linje under avd.leder i tjenesteområdene. Endringene ble gjennomført mye etter tilbakemeldinger fra ansatte og utvikling sammen med kunde. Organisasjonsutviklingen har pågått mer eller mindre hele året og er ferdigstilt i alle avdelinger. Vi er godt fornøyde med denne endringen som kan tilpasses og videreutvikles i en ny organisasjon. I tillegg har Stab/støtte utviklet til å bli fellestjenester til alle avdelinger. Fellestjenester leverer god støtte til alle og tett på  driften. Dette har bidratt til at avd.lederne kan fokusere enda mer på fag og utvikling av tjenestene.

HMS

Arbeidsmiljøet i foretaket er generelt godt, med en fin tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen.

Året har vært sterkt preget av den pågående Covid-19 pandemien og smittereduserende tiltak. Det har gjennom året vært stor arbeidsmengde i alle ansvarsområder, men mest trykk innenfor renhold. Det er utvist stor arbeidsinnsats og fleksibilitet hos alle ansatte, med endring i både arbeidsoppgaver og arbeidssteder.

Foretakets ansatte har jobbet mye med SHA, HMSK, verdigrunnlag, etikk, kultur, adferd og rollemodeller.

Gjennom året har det vært fokus på lover og regelverk – spesielt Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften Arbeidsmiljøloven og Lov om offentlige anskaffelser. Til dette har vi spesifisert prosesser og standarder i arbeidet med implementering og oppfølging. Vi har også utarbeidet Policy for både Rusmiddelbruk/spill og for Opptreden på sosiale medier.

Det har vært avholdt 5 møter i foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 28 saker.

Faste saker til hvert møte er:

 • Systematisk HMS arbeid blant annet med vernerunder
 • Info fra bedriftshelsetjenesten
 • Sykefravær
 • Si i fra
 • Info fra administrasjonen

Det er innmeldt totalt 177 saker i Si ifra.

 • Andre avvik: 47
 • Person – ulykke, uhell og nesten ulykker: 24
 • Alvorlighetsgrad høy: 4
 • Alvorlighetsgrad middels: 2
 • Alvorlighetsgrad lav: 18
 • Tjenestekvalitet: 13
 • Materiell – skade, tap og svinn: 26
 • Vold og trusler: 3
 • Forbedringsforslag: 40
 • Klima og miljø: 4
 • Informasjonssikkerhet/ personvern: 2
 • Arbeidsmiljø/ HMS: 13
 • Feil og mangler: 2

Sykefraværet

Sykefraværet i 2020 var preget av pandemien og i mars var fraværet på over 14%. Dette flatet ut på vår/sommer/høst, men vi fikk et oppsving igjen i årets to siste måneder. Totalt sykefravær ble på 8,1% mot måltallet 7,5%. Grunnet økning i de to siste månedene ble det satt inn tiltak med «dypdykk» i årsakssammenheng og analyser.

Tabellen nedenfor viser foretakets sykefravær siste 12 mnd.

Figur 11.2 Sykefravær siste 12 mnd

Vi har gjennom året hatt ekstra søkelys på:

 • Smittebegrensende tiltak
 • Økt arbeidspress
 • Forsterket renhold over uforutsigbar tidshorisont (fysisk- og psykisk overbelastning)

Økt bruk av vikarpool/ ekstrahjelp:

 • mangel på tilgjengelige ressurser
 • Språkutfordringer
 • Økt fokus på kvalitetsmessig opplæring
 • Økt administrativt arbeid med timelister
 • Økt sykefravær i enheter/ avdelinger
 • Situasjon oppleves som usikker og utrygg for den ansatte

Reduksjon av frafall fra arbeidslivet

Tiltak er gjennomført etter samtale og behov hos den enkelte. ​ Enkelte tiltak er på «hold» pga. pandemien (arbeidsutprøving, arbeidspraksis og arbeidsmarkedstiltak).

Til tross for at året har vært preget av pandemi, viser trenden en reduksjon i sykefravær. Flere faktorer som gjør at sykefraværet går ned.

 • Kompetanseheving
 • Synliggjøring av fraværet
 • Rutiner for oppfølging
 • Ferieavvikling
 • Arbeidsutprøving
 • Motivere til aktivitet og trening
 • Tilbud om fysioterapi
 • Hjem jobb hjem
 • Sykle til jobb kampanje
 • HMS-gruppe
 • ROS-analyse

Nærværsarbeid – sykefraværsreduksjon

De aller fleste tiltak er gjennomført, men enkelte tiltak har måttet utgå pga. pandemien. ​Enkelte tiltak gjennomføres digitalt og erstatter fysiske samvær. Vi har forbedret våre informasjons- og kommunikasjons-rutiner hvor Teams har vært en sentral rolle for å få dette gjennomført. Ellers har hver leder vist initiativ til møter og sosialt treffpunkt utendørs i mindre grupper når retningslinjer tillot dette.

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse 2020 ble gjennomført digitalt (Forms) tilsvarende tidligere års undersøkelser i foretaket. Score var fra 1-5 hvor laveste score var 1 og beste score 5.  152 medarbeidere deltok i undersøkelsen hvor 75% ga tilbakemelding at man er godt fornøyd med den informasjonen som gis. Ansatte ble stilt et åpnet spørsmål om hva som gjorde dem stolte av å jobbe i Stavanger i byggdrift. 120 respondenter besvarte med det gode arbeidsmiljøet.

SpørsmålGjennomsnitt
Arbeidsmiljøet preges av trygghet og ærlighet. 3,77
Jeg trives og er stolt av jobben min. 4,37
Jeg har god kjennskap til mine ansvarsområder og arbeidsoppgaver. 4,43
Jeg får god oppfølging fra min leder. 3,79
Jeg opplever at min avdeling er serviceinnstilt overfor våre kunder. 4,23
Jeg opplever å få brukt mine evner i utførelsen av mitt arbeidet. 4,21
Jeg får den opplæring jeg trenger for å gjøre min jobb effektivt. 3,90
Jeg tar HMS og kvalitet på alvor, og følger de lover og regler som gjelder for mitt fag. 4,62
Jeg opplever at Ledergruppa i SBD er aktiv og synlig. 3,36
Bedriften har et godt omdømme, folk utenfor synes det er en bra bedrfit som jeg jobber i. 3,85
Tabell 11.3 Medarbeiderundersøkelse
Last ned tabelldata (Excel)

Det er utarbeidet en handlingsplan etter medarbeiderundersøkelsen hvor også ansatte deltar i gruppearbeid i forbedringsarbeidet.

Likestilling og integreringsarbeid

Den største avdelingen i foretaket er renhold som har en klar overvekt av kvinner, og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for foretaket. Vi har en bevisst holdning til dette ved ansettelser, – og vi har to kvinnelige driftsoperatører (vaktmester) og en del menn i renholdsavdelingen. I kantinen og på kjøkkenet er det tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene. I administrasjonen er fordelingen 6 kvinner og 5 menn og styret består av 2 kvinner av 5 faste medlemmer. Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra over 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert noen hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Ytre Miljø

Foretaket Miljøfyrtårn sertifisert. Det er vedvarende stort fokus på kildesortering både meg eget kildesorteringsanlegg i Fabrikkveien og ute på byggeplassene. Asbest sanering utføres i samarbeid med leverandør. Det er installert to store moppevaskemaskiner hvor man har tatt i bruk fjernvarme fra Lyse AS. Dette for å minisere energiforbruket i Fabrikkveien. Oppvarming av kontorbygget skjer i størst mulig grad ved bruk av varmegjenvinner og fjernvarme. Det er også i år vært stort fokus på el.bil satsningen hvor foretaket har søkt og fått innvilget midler til dette formålet. Dette arbeidet videreføres også i 2021. Som en del av å minisere forbruket av papir gjøres det meste digitalt og kun nødvendige utskrifter foretas. Det er stort fokus på ved anbud om miljøprofilen, både hva gjelder transport og miljøvennlige produkter.

HMSK

Det er også i år vært stort fokus å HMSK på våre arbeidsteder/byggeplasser. Konsulent i samarbeid med HMS koordinator har revidert rutiner/prosedyrer og vært pådrivere for godt HMSK arbeider i alle avdelinger i foretaket. Avvikshåndtering/rapportering og internrevisjon er utført. Vi har også kartlagt og risikovurdert arbeid på tak. I samarbeid med bestiller ble det gjennomført taksikring på flere skolebygg som følge av dette. Samhandling mellom ledelse, HMS koordinator og ansatte oppleves som tilfredsstillende. Ansatte har utvist en god HMSK profil gjennom hele året. Dette viser også tilbakemeldingen i medarbeiderundersøkelsen med en score på 4,62 av 5 mulige.

IK biler

Det er i år blitt utført 2 internkontroller vedr. foretakets servicebiler. Det er leder for ansvarsområdet og tillitsvalgt som gjennomfører dette. Internkontrollen består i å sjekke at bilene har en operativ elektronisk kjørebok og at bilene brukes etter formålet. At bruken er etter formålet utføres med stikkprøvekontroll. Avvik tas fortløpende opp med ansatte som disponerer bilene.

Innkjøp/rammeavtaler

I og med kapasitetsproblemer i innkjøpsavdelingen i Stavanger kommune besluttet foretaket å inngå egne rammeavtaler på innkjøp av rørutstyr og verktøy. Dette har medført at Stavanger kommune årlig sparer ca kr. 1 million sammenlignet med innkjøpte utstyr året før. Vi etablerte en innkjøpsgruppe bestående av innkjøpskompetanse AS sammen med en av våre ledere.

Nyhetsbrev, Teamsmøter

I starten av året og frem til sommeren ble det sendt ut nyhetsbrev til alle ansatte i foretaket. Dette i tråd med foregående år. På høsten ble det besluttet i ledergruppen at man skulle starte med digitale informasjonsmøter med alle ansatte. Dette har vist seg å være en god måte å gi informasjon på, spesielt når det ikke kan avholdes fysiske møter grunnet pandemien. Alle blir invitert og det legges til rette for at ansatte kan delta. Dette vil foretaket fortsette med også i 2022.

Digitalisering

Det er i år innført digital rapportering av renholdsoppgaver og utførelse. Det er innført av bestiller systemet Famac som et FDV system hvor kvalitetssystemet Insta 800 inkluderes. Dette arbeidet er godt i gang med en ferdig utrulling sommeren 2021. Parallelt vil det også startes opp tilsvarende i driftsavdelingen. Foretakets nettside ble revidert i 2020.

Lokale lønnsforhandlinger.

Det er i år gjennomført lønnsforhandlinger i kap 5 og 3. Lønnsforhandlingen endte opp i 0,8% som førende. Foretaket videreførte i tillegg samme prioriteringer som tidligere år med harmonisering med kvinnelige ledere.

Denne harmonisering bør også prioriteres i årene fremover i tillegg til nivå 3 i renholdsavdelingen.

Innsparingstiltak

I løpet av året ble ansatte inkludert i arbeidet med HØP. Ansatte ble oppfordret til å komme med forslag til innsparingstiltak. Alle tilbakemeldingen ble premiert med et Flax-lodd i tillegg til at det ble trukket ut to gavekort. Det er laget en handlingsplan basert på tilbakemeldingene hvor enkelte oppgaver allerede er gjennomført i tillegg jobbes det videre med andre. Tilbakemeldingen fra ansatte deles inn i 11 hovedgrupper som vises nedenunder.

Figur 11.3 Forslag økonomiske innsparinger

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Årsresultatet endte opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på 22,4 mill. for 2020

Styret sier seg godt fornøyd med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr 22,4 mill. Styret foreslår følgende disponering av regnskapsmessig mindre forbruk:

 

Til disposisjonsfond: kr. 22,4 millioner

 

Stavanger, 3. mars 2021

 

Daria Maria Szymaniuk

Styreleder

 

Jone Laursen                                     Fredrik Christensen                                             Jan Erik Søndeland

Nestleder                                                   Styremedlem                                                           Styremedlem

 

Anne Jorunn Engelsgjerd                                                                                                         Kjetil Berg

Ansattes representant                                                                                                               Daglig leder

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Vedlegg:

Årsoppgjør med noter (PDF)

Revisjonsberetning (PDF)